Quyết định số 364/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA NGÀNH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2006-2008” cho 07 cá nhân thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Có danh sách kèm theo)

Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2006-2008

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sông miền Nam, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
– Nh­ư điều 2;
– Bộ trưởng (để b/c);
– L­ưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TR­ƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Ngô Thịnh Đức

 

 


DANH SÁCH 07 CÁ NHÂN

Thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 được tặng danh hiệu

“chiến sỹ thi đua ngành gtvt giai đoạn 2006 – 2008”

( Kèm theo Quyết định số: 364 /QĐ-BGTVT, ngày 20 tháng 02 năm 2009 )

1. Ông Dương Đình Thắng – Phó Tổng giám đốc,

2. Ông Nguyễn Vĩnh Lộc – Kế toán trưởng,

3. Ông Trịnh Đình Nghi – Chánh văn phòng,

4. Ông Trịnh Văn Tuấn – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng giao thông 208,

5. Ông Vũ Ngọc Hiếu – Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng giao thông 208,

6. Ông Dương Hồng Bé – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 479,

7. Ông Trần Duy Trường – Phụ trách phòng Kỹ thuật, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 479,

Tags: , , ,

Comments are closed.