Quyết định số 363/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA NGÀNH
***********

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Tổng Công ty Đường sông miền Nam và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông vận tải,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2006-2008” cho 16 cá nhân thuộc Tổng Công ty Đường sông miền Nam (Có danh sách kèm theo)

Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2006-2008

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sông miền Nam, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận :
– Nh­ư điều 2;
– Bộ trưởng (để b/c);
– L­ưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TR­ƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Ngô Thịnh Đức

 


DANH SÁCH 16 CÁ NHÂN

THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU

“CHIẾN SỸ THI ĐUA NGÀNH GTVT GIAI ĐOẠN 2006 – 2008”

( Kèm theo Quyết định số: 363 /QĐ-BGTVT, ngày 20 tháng 02 năm 2009 )

1. Ông Nguyễn Minh Trung – Quyền trưởng phòng Thương vụ Vận tải,

2. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc – Nhân viên phòng Tài chính Kế toán,

3. Bà Châu Thị Mai Thu – Nhân viên phòng Tài chính Kế toán,

4. Ông Nguyễn Hoàng Minh – Đội trưởng trực ban giao nhận cảng Long Bình,

5. Ông Lương Văn Nê – Tổ trưởng Tổ bốc xếp 5,

6. Ông Vũ Văn Chín – Thuyền phó tàu Sowatco 30,

7. Ông Phạm Văn Kỷ – Máy trưởng tàu Sowatco 32,

8. Ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng và trang trí nội thất, Công ty cổ phần Xây lắp công trình,

9. Ông Kiều Đức Thụ – Phó giám đốc Xí nghiệp Xây dựng và thi công cơ giới, Công ty cổ phần Xây lắp công trình,

10. Bà Tô Mỹ Mai Hương – Nhân viên phòng Kế hoạch kỹ thuật, Công ty cổ phần Xây lắp công trình,

11. Bà Lâm Thị Ngọc Dung – Nhân viên phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Xây lắp công trình,

12. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Tổ trưởng tổ nề 3, Công ty cổ phần Xây lắp công trình,

13. Ông Trần Việt Anh – Giám đốc Công ty cổ phần Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy Cần Thơ,

14. Ông Nguyễn Duy Hào – Phó giám đốc Công ty cổ phần Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy Cần Thơ,

15. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung – Kế toán trưởng, Công ty cổ phần Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy Cần Thơ,

16. Bà Nguyễn Thị Mộng Thảo – Phó phòng Nhân chính, Công ty cổ phần Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy Cần Thơ,

 

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.