Quyết định số 35/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 07 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 35/2008/QĐ-BYT NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2008 

VỀ VIỆC BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 06/BYT-TT NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 1990

CỦA BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VIỆC LẤY MẪU, GỬI MẪU KIỂM TRA

CHẤT LƯỢNG THUỐC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 06/BYT-TT ngày 5 tháng 4 năm 1990 của Bộ Y tế quy định việc lấy mẫu, gửi mẫu kiểm tra chất lượng thuốc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                      KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                                                      THỨ TRƯỞNG
                                                                                                     Cao Minh Quang
 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.