Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 16/03/2009

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_____________

Số: 346/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ

về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

và Chính phủ các tiểu Vương quốc A-Rập Thống Nhất

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Các tiều vương quốc A-rập thống nhất trên các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là kinh tế, thương mại và triển khai các dự án đầu tư chung;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất với thành phần như sau:

– Chủ tịch Phân ban: Bộ trưởng Bộ Công Thương;

– Thư ký Phân ban: Cán bộ cấp Vụ thuộc Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ;

– Các thành viên thường trực là đại diện cấp Cục, Vụ của các Bộ sau:

Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Điều 2. Chủ tịch Phân ban được quyền chỉ định số thành viên tham gia tùy theo nội dung cụ thể của từng kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ và cử bộ phận giúp việc tại Bộ Công Thương.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch và các thành viên Phân ban có trách nhiệm thi hành Quyết định này và tổ chức hoạt động của Phân ban phù hợp với Quyết định số 258/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Nơi nhận:
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (2).

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Tags: , , , , ,

Comments are closed.