Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 11/03/2009

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_____________

Số: 335/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội lần thứ XVII

Hội Luật gia dân chủ Quốc tế tại Việt Nam

_______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ, Hội Luật gia Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội lần thứ XVII Hội luật gia Dân chủ quốc tế tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Thành lập Ban Chỉ đạo gồm:

1. Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban;

2. Ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực;

3. Ông Phạm Bình Minh, Thứ trưởng trường trực Bộ Ngoại giao, Phó Trưởng Ban;

4. Ông Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;

5. Ông Dương Thành Bắc, Phó Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên;

6. Ông Phạm Xuân Sơn, Phó Trưởng Ban đối ngoại Trung ương, Ủy viên;

7. Ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

8. Ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy viên;

9. Ông Đào Trí Úc, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Hội Luật gia Dân chủ quốc tế, Ủy viên;

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp tổ chức Đại hội lần thứ XVII Hội luật gia Dân chủ quốc tế tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội) bảo đảm trọng thể, chu đáo, tiết kiệm theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí Thư Trung ương Đảng.

2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Trực tiếp thực hiện việc phối hợp giữa các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam để thực hiện việc tổ chức Đại hội theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

b) Xây dựng nội dung, chương trình, kinh phí hoạt động và các biện pháp bảo đảm phục vụ việc tổ chức Đại hội, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

c) Đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm được phân công

d) Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban để giúp điều hành các hoạt động trong quá trình tổ chức Đại hội;

đ) Được sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp để giao dịch và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Ban chỉ đạo chịu sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi Đại hội kết thúc.

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các Bộ trưởng: Tư pháp, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và các ông có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo);
– CTN Nguyễn Minh Triết (để báo cáo);
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các ông có tên tại Điều 1;
– VPCP: BTCN, các PCN,
Các vụ: Vụ TCCV, TH, NC, QHQT;
– Hội Luật gia Việt Nam;
– Lưu Văn thư, PL (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 

(Đã ký)

Trương Vĩnh Trọng

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.