Quyết định số 3300/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008

QUYẾT  ĐỊNH

Về việc cho phép lập dự án đầu tư

“Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng”

(Thuộc Hệ thống thông tin giao thông vận tải theo Quyết định

số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008;
Căn cứ quyết định số 2792/QĐ-BGTVT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ GTVT năm 2008 theo QĐ số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của TTgCP;
Xét đề nghị của Cục Hàng không Việt Nam tại văn bản số 3212/TTr-CHK ngày 14/10/2008 về việc xin phép chuẩn bị đầu tư dự án “Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Hàng không  Việt Nam lập dự án đầu tư Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng (Thuộc Hệ thống thông tin giao thông vận tải theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của TTgCP);
Địa điểm : Thành phố Hà Nội.
Điều 2: Giao nhiệm vụ:
– Chủ đầu tư: Cục Hàng không Việt Nam.
– Tư vấn thực hiện : Chọn tư vấn có đủ năng lực theo quy định hiện hành.
– Tiến độ thực hiện : Theo đề cương được duyệt.
– Kinh phí thực hiện : Vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm của Bộ GTVT.
Điều 3. Vụ trưởng các Vụ : Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ trưởng (Để báo cáo);

– Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường;

– Các Bộ KH&ĐT; Tài chính; TT&TT;

– Kho bạc NN;

– Lưu: VT, KHĐT (10).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hồ Nghĩa Dũng

 

   
Tags: , , , ,

Comments are closed.