Quyết định số 33/2008/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008


THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 8260/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Quy định mức lãi suất cho vay tối đa bằng đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đối với khách hàng không vượt quá 165% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố để áp dụng trong từng thời kỳ.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2008.

2. Các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết và các hợp đồng tín dụng đã cho vay còn dư nợ đến cuối ngày 04 tháng 12 năm 2008, thì Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và khách hàng tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng đó hoặc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng theo đúng quy định của pháp luật và mức lãi suất cho vay tối đa quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

THỐNG ĐỐC

Nguyễn Văn Giàu

Tags: 

Comments are closed.