Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 325/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu, chi năm 2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

_______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Căn cứ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ tiêu dự toán thu bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm y tế, chi quản lý bộ máy và chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán

I

Thu bảo hiểm xã hội

30.956.000

1

Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc

30.912.000

2

Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện

44.000

II

Thu bảo hiểm y tế

11.510.000

1

Thu bảo hiểm y tế bắt buộc

9.806.000

2

Thu bảo hiểm y tế tự nguyện

1.704.000

III

Chi quản lý bộ máy

1.210.000

IV

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

205.000

Trường hợp trong năm 2009, Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc hoặc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh dự toán thu, chi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định.

Điều 2. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn dự toán chi bảo hiểm xã hội, chi bảo hiểm y tế và kế hoạch đầu tư tăng trưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2009 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng trong năm ngân sách 2009.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán thu, chi năm 2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: Cục, đơn vị trực thuộc;
– Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.