Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 06/03/2009

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 320/QĐ-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________

    Hà Nội, ngày 06  tháng  3  năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện
thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

__________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khoá XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương:

– Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng

– Mời Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

– Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn

3. Các Ủy viên:

– Mời 01 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

– Mời 01 Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Quốc hội.

– 01 Lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ.

– 01 Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương:

1. Chỉ đạo, điều hoà, phối hợp các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

2. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm;

3. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Điều 3. Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương có Tổ Công tác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập và trực tiếp chỉ đạo.

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 1;

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách Xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các �oàn thể;

– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.