Quyết định số 32/2008/QĐ-BCT ngày 23/09/2008

QUYẾT ĐỊNH


CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 32/2008/QĐ-BCT

NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2008  VỀ VIỆC BÃI BỎ

QUY ĐỊNH ĐỊA BÀN XA CẢNG QUỐC TẾ TIẾP NHẬN XĂNG DẦU

VÀ MỨC THÙ LAO ĐẠI LÝ BÁN XĂNG, DẦU

 *************

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về điều hành kinh doanh xăng dầu thời gian tới;

Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước;

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc ban hành Danh mục các địa phương xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu, chi phí kinh doanh cao, giá định hướng xăng dầu tăng thêm 2%; Quyết định số 1186/2004/QĐ-BTM ngày 23 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Bộ Thương mại về ban hành Danh mục các địa phương xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu, chi phí kinh doanh cao, giá định hướng xăng dầu tăng thêm 2%; Quyết định số 0676/2004/QĐ-BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về quy định mức thù lao đại lý bán xăng dầu; Quyết định số 1079/2004/QĐ-BTM ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 0676/2004/QĐ-BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về quy định mức thù lao đại lý bán xăng dầu và Quyết định số 2645/2005/QĐ-BTM ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về thù lao kinh doanh mặt hàng xăng.

Điều 2. Địa bàn tiêu thụ, mức thù lao đại lý bán xăng, dầu do doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc doanh nghiệp sản xuất chế biến xăng dầu thỏa thuận thống nhất với bên đại lý (tổng đại lý hoặc đại lý kinh doanh xăng dầu) ghi trong hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ; Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, sản xuất chế biến xăng, dầu; các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Cẩm Tú

 

Tags: 

Comments are closed.