Quyết định số 3162/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008

_____________________________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  

 

– Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

– Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Căn cứ văn bản số 1282/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Quy định mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng là 8,5%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2008 và thay thế Quyết định số 2950/QĐ-NHNN ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận

– Như Điều 3;

– Ban lãnh đạo NHNN;

– Lưu VP; Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Giàu

Tags: , , ,

Comments are closed.