Quyết định số 3161/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM 

 ***********

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  

 

– Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

– Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;

– Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8,5%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 12 năm 2008 và thay thế Quyết định số 2948/QĐ-NHNN ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

 

 

Nơi nhận

– Như Điều 3;

– Ban lãnh đạo NHNN;

– Lưu VP; Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Giàu

Tags: , , ,

Comments are closed.