Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 22/8/2008

 QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 31/2008/QĐ-BYT NGÀY 22 THÁNG 08 NĂM 2008 

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2007

ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:
1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã hết hiệu lực pháp luật gồm 108 Quyết định, 63 Thông tư, 22 Chỉ thị;
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo phối hợp ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã hết hiệu lực pháp luật gồm 09 Thông tư liên tịch.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                                             BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                                                              Nguyễn Quốc Triệu

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.