Quyết định số 31/2008/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 22/09/2008

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 31/2008/QĐ-BCT NGÀY 22 THÁNG 09 NĂM 2008 

BAN HÀNH MẪU GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP,

GIẤY PHÉP VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

            Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

            Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Văn phòng Bộ,     

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Giấy phép và Giấy chứng nhận đủ điều kiện để áp dụng thống nhất trong ngành công thương.

Thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, nội dung cụ thể, hình thức (in Quốc huy, khổ giấy …) Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Giấy phép và Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với hàng hoá, dịch vụ cụ thể được quy định chi tiết tại các văn bản hướng dẫn hiện hành.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1792/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành mẫu Giấy phép, Giấy phép sử dụng và Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

            Điều 3. Các Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Giấy phép và Giấy chứng nhận đủ điều kiện trong ngành công thương đã cấp trước ngày Quyết định này có hiệu lực không phải đổi lại và có giá trị cho đến hết thời hạn ghi trong Giấy phép, Giấy chứng nhận.

            Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc cơ quan Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Dương Quang

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.