Quyết định số 295/QĐ-BGTVT ngày 11/02/2009

Quyết định số 295/QĐ-BGTVT ngày 11/02/2009 do Bộ giao thông vận tải ban hành về việc thành lập tổ xử lý tất toán tài khoản các dự án hoàn thành hoặc bị đình hoãn từ năm 2000 trở về trước và từ năm 2001 đến năm 2004 thuộc nguồn vốn.QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ XỬ LÝ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH

HOẶC BỊ ĐÌNH HOÃN TỪ NĂM 2000 TRỞ VỀ TRƯỚC VÀ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2004

THUỘC NGUỒN VỐN DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ

***********

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giao thông vận tải;

Căn cứ văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Tài chính về việc tất toán tài khoản dự án đầu tư;

Căn cứ văn bản số 886/KHĐT-THTK ngày 21/01/2009 của Vụ Kế hoạch đầu tư về cử cán bộ tham gia Tổ Tất toán tài khoản dự án đầu tư của Bộ GTVT; Văn bản số 72/QLXD-TĐ1 ngày 22/01/2009 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông về cử cán bộ tham gia Tổ Tất toán tài khoản dự án đầu tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ Xử lý tất toán tài khoản các dự án hoàn thành hoặc bị đình hoãn từ năm 2000 trở về trước và từ năm 2001 đến năm 2004 thuộc nguồn vốn do Bộ Giao thông vận tải quản lý (sau đây gọi là tắt là Tổ Xử lý tất toán tài khoản) với thành phần như sau:

1-Ông Nguyễn Hồng Trường – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải – Tổ trưởng.

2-Bà Đào Thanh Thảo – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải – Tổ phó.

3-Lãnh đạo Vụ Kế hoạch đầu tư: 01 đồng chí (tuỳ theo từng công trình, dự án) – Tổ phó.

4-Ông Lê Thanh Hà – Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông Bộ Giao thông vận tải –Tổ phó.

5-Ông Phạm Huy Hiếu – Chuyên viên Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải – Tổ viên.

6-Chuyên viên Vụ Kế hoạch đầu tư: 01 đồng chí (tuỳ theo từng công trình, dự án) – Tổ viên.

7-Bà Nguyễn Thị Thu Hà- Chuyên viên phòng TĐ-1 Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông – Tổ viên.

Ngoài ra, tuỳ theo từng dự án công trình, Tổ trưởng Tổ Xử lý tất toán tài khoản chỉ đạo một số thành viên thuộc các cơ quan tham mưu của Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc tham gia Tổ.

Điều 2. Tổ Xử lý tất toán tài khoản có trách nhiệm triển khai đôn đốc các Chủ đầu tư và các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết toán tài khoản; Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xử lý các trường hợp liên quan đến công tác quyết toán và tất toán tài khoản.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ Tài chính;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các đ/c Thứ trưởng;
– Lưu: VT, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Trường

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.