Quyết định số 27/2008/QĐ-BYT ngày 04/08/2008

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 27/2008/QĐ-BYT NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2008  

VỀ VIỆC HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2032/1999/QĐ-BYT NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 1999

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ THUỐC ĐỘC,DANH MỤC

THUỐC ĐỘC VÀ DANH MỤC THUỐC GIẢM ĐỘCVÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3046/2001/QĐ-BYT

NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2001CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC

BỔ SUNG DANH MỤC THUỐC ĐỘC VÀ DANH MỤC THUỐC GIẢM ĐỘC


BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ


Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược,


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định số 2032/1999/QĐ-BYT ngày 09 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc độc, danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc và Quyết định số 3046/2001/QĐ-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Minh Quang

Tags: , , ,

Comments are closed.