Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

____________

Số: 25/2008/QĐ-UBND

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý, hoạt động của xe thô sơ, xe gắn

máy, xe môtô hai bánh, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy, xe máy kéo nhỏ vận

chuyển hành khách, hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người

khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 ****************

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

 Căn cứ Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Chỉ thị số: 46/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 03/2002/TT-BGTVT ngày 27 tháng 02 năm 2002 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển khách, hàng;

Căn cứ Thông tư số 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về việc đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dùng cho thương binh và người tàn tật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 242/TTr-SGTVT ngày 13 tháng 11 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy, xe máy kéo nhỏ vận chuyển hành khách, hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 4318/2002/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe lôi máy, xe máy kéo để vận chuyển hành khách, hàng hóa.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Đoàn ĐBQH;

– TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

– CT và các PCT UBND tỉnh;

– Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;

– Vụ Pháp chế Bộ GTVT;

– Các Ban Đảng tỉnh;

– MTTQ và các đoàn thề tỉnh;

– Sở Tư pháp, TT.Công báo (2b);

– Đài PTTH, Báo ĐK;

– Website Chính phủ;

– Chánh-Phó VP UBND tỉnh;

– Phòng Tiếp dân;

– PNC: CNLTS, PC, TH;

– Lưu: VT, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thái Xây

 

 

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.