Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN của Ngân Hàng Nhà nước ngày 08/09/2008Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN ngày 08/09/2008

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

______________

Số: 25/2008/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày  08  tháng 9  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chế độ điều hoà tiền mặt, xuất, nhập Quỹ

dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành

trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

_____________________________________

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 87/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ điều hoà tiền mặt, xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 46/1999/QĐ-NHNN6 ngày 05/02/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Qui định về nghiệp vụ phát hành và điều hoà tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước; Quyết định số 39/2002/QĐ-NHNN ngày 16/01/2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Qui định về nghiệp vụ phát hành và điều hoà tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 46/1999/QĐ-NHNN6 ngày 05/02/1999.

Điều 3. Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Ban lãnh đạo NHNN;

– Văn phòng Chính phủ (2 bản);

– Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

– Lưu VP, PC, PHKQ.

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Thanh Bình

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.