Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23/02/2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHỨC DANH
GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC NHIỆM KỲ 2009 – 2014

***

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 732/BGDĐT-TCCB ngày 10 tháng 02 năm 2009 về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước gồm các thành viên: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các ủy viên. Bổ nhiệm thành viên giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của Hội đồng như sau:

1. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng;

2. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Văn Nhung, Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Tổng thư ký Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước có nhiệm vụ:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xét, công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

2. Đề xuất các chế độ, chính sách đối với chức danh giáo sư và phó giáo sư.

Điều 3. Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng là 5 năm, kể từ ngày thành lập.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– UB Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1;
– VPCP, BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo.
–  Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Tags: , , ,

Comments are closed.