Quyết định số 23/QĐ-UBDT ngày 20/01/2009

UỶ BAN DÂN TỘC
————-

Số: 23/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2009

———————————-

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP, ngày 9/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 166/2008/QĐ-UBDT, ngày 30/6/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về việc Ban hành Chương trình hành động công tác dân tộc nhiệm kỳ 2007-2011;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBDT ngày 8/12/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban về việc Ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn;

Căn cứ Dự kiến Kế hoạch công tác năm 2009 của các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Giao nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2009 cho các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác của các Vụ, đơn vị; theo định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Uỷ ban theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Giàng Seo Phử (đã ký)

 

 


 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.