Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 18/03/2009

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 _______________

Số: 23/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy chế tổ chức

và hoạt động của Sở Công Thương

________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của  Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Liên Bộ Công Thương – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của  Ủy ban nhân dân thành phố về hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại thành Sở Công Thương thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 15/TTr-SNV ngày 05    tháng 01 năm 2009.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.  Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 181/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 142/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở – ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Nội vụ;

– Bộ Công Thương;

– Cục Kiểm tra Văn bản Bộ Tư pháp;

– Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;

– Thường trực Thành ủy;

– Thường trực Hội đồng nhân dân TP;

– TTUB: CT, các PCT;

– Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;

– Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố;

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;

– Các đoàn thể thành phố;

– Sở Nội vụ (02b);

– Công an thành phố (PC13);

– VPHĐ-UB: Các PVP;

– Các Phòng CV, TTCB;

– Lưu:VT, (CNN-T)  H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Trung Tín

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.