Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 08/02/2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển giao ban quản lý khu công nghiệp,

ban quản lý khu kinh tế thuộc Thủ tướng Chính phủ

 về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý

________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

 

Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH  :

 

Điều 1. Chuyển giao ban quản lý khu công nghiệp, ban quản lý khu kinh tế

 

Chuyển giao ban quản lý khu công nghiệp, ban quản lý khu kinh tế dưới đây thuộc Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý:

 

1. Ban Quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore về trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quản lý;

 

2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y về trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quản lý.

 

Điều 2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương

 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức chuyển giao các Ban Quản lý nêu tại Điều 1 Quyết định này về Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quản lý theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 3 năm 2007.

 

2. Các Ban Quản lý quy định tại Điều 1 Quyết định này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình, kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý ngành, lĩnh vực.

 

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ;

– HĐND, UBND các tỉnh,

  thành phố trực thuộc Trung ương;

– Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương

  về phòng, chống tham nhũng;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;                    

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;                          

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân tối cao;                                                      

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ban Quản lý KKTCKQT Bờ Y;

– Ban Quản lý Khu CN Việt Nam – Singapore;                            

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Học viện Hành chính quốc gia;

– VPCP: BTCN, các PCN,

  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: Văn thư, TCCB (3b). Hoà (320 bản).

THỦ TƯỚNG

 

Nguyễn Tấn Dũng – Đã ký

 

 

 

Tags: 

Comments are closed.