Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 16/02/2009

Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí MinhQUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**********

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 279/BGDĐT-GDĐH ngày 13 tháng 01 năm 2008 về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các chuyên ngành đào tạo cụ thể cho Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.