Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 08/01/2009


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_____________

Số: 21/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Toán học Quốc tế

lần thứ 48 năm 2007 tại Việt Nam

_____________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 13630/TTr-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2006 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 48 năm 2007 tại Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 48 năm 2007 (IMO 2007) tại Việt Nam với các nội dung chính như sau:

1. Mục đích:

Tổ chức tốt Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 48; khích lệ và thúc đẩy phong trào học tập nói chung, môn Toán học nói riêng của thanh, thiếu niên Việt Nam; góp phần phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo học sinh tài năng về Toán học; góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại, chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước.

2. Yêu cầu:

a) Tuân thủ nghiêm ngặt Điều lệ của IMO, các Quy định của Ban tư vấn các kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMOAB) đối với nước đăng cai tổ chức IMO và luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Huy động sự tham gia, góp sức của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, địa phương để tổ chức IMO 2007 một cách khoa học, tiết kiệm, bảo đảm an ninh, an toàn, thành công về mọi mặt;

c) Thể hiện rõ bản sắc văn hóa dân tộc, lòng mến khách trong mọi hoạt động  để tạo ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

3. Quy mô:

IMO 2007 được tổ chức với sự tham gia của khoảng 100 đoàn đến từ khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới mà Việt Nam đã mời tham dự IMO 2007 theo quy định của IMOAB và Điều lệ IMO.

Mỗi đoàn trung bình có 10 thành viên gồm 02 lãnh đạo đoàn, 06 học sinh và 02 quan sát viên.

4. Thời gian: IMO 2007 diễn ra trong 13 ngày, từ ngày 19 đến ngày 31 tháng 7 năm 2007.

5. Địa điểm tổ chức chính: thành phố Hà Nội.

6. Các nhiệm vụ chủ yếu:

a) Xây dựng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế của IMO 2007 phù hợp Điều lệ IMO, Quy định của IMOAB đối với nước đăng cai tổ chức, thông lệ tổ chức IMO và luật pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Tổ chức đón, tiễn các đoàn và khách mời tham dự IMO 2007; hướng dẫn, hỗ trợ các đoàn thực hiện các thủ tục nhập, xuất cảnh Việt Nam;

c) Tổ chức soạn thảo đề thi, coi thi và chấm thi theo Điều lệ của IMO và Quy định của IMOAB đối với nước đăng cai tổ chức IMO; tổ chức tuyển dụng, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên môn bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ theo quy định IMO, công tác, học tập ở trong nước hoặc nước ngoài để xây dựng đề thi, chấm thi và các hoạt động có liên quan đến chuyên môn.

– Tổ chức thuê các chuyên gia Toán học nước ngoài tham gia các công tác chuyên môn khi cần thiết. Hợp đồng thuê thư kí chuyên trách cho công tác tổ chức;

– Tổ chức tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng đội ngũ phụ trách viên, tình nguyện viên phục vụ các đoàn tham dự IMO 2007;

d) Tổ chức ăn, ở, chuẩn bị cơ sở vật chất, các dịch vụ kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ  hoạt động của IMO 2007;

đ) Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, tham quan, du lịch cho các đoàn tham gia;

e) Thực hiện các công tác thông tin, tuyên truyền; tài chính, tài trợ; nghi lễ, lễ tân; trật tự, an ninh, an toàn, y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm; giao thông, hậu cần và dịch vụ công cộng trong suốt thời gian tổ chức IMO 2007.

7. Kinh phí thực hiện:

a) Kinh phí chuẩn bị và tổ chức IMO 2007 được thực hiện từ các nguồn:

+  Ngân sách nhà nước;

+  Đóng góp lệ phí của các đoàn;

+  Tài trợ và các nguồn hợp pháp khác.

b) Việc xây dựng, phê duyệt, thực hiện và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả;

c) Việc phân bổ kinh phí thực hiện căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ cụ thể và thực hiện theo Quy chế quản lý kinh phí tổ chức IMO 2007 tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và hướng dẫn thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cơ cấu chỉ đạo, điều hành:

a) Thành lập Hội đồng chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức các Olympic Toán học IMO 2007 tại Việt Nam (Hội đồng chỉ đạo) do  Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch danh dự, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Khoa giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Văn hóa – Thông tin, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội Toán học Việt Nam.

Hội đồng chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức IMO 2007; giải quyết các vấn đề phát sinh; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết các công việc vượt thẩm quyền.

b) Thành lập Ban tổ chức Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 48 năm 2007 (gọi tắt là Ban tổ chức IMO 2007) do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Phân công trách nhiệm

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

– Chủ trì, phối hợp với Hội Toán học Việt Nam, Viện Toán học – Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội và các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện IMO 2007;

– Phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, và các địa phương có liên quan giải quyết những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch chuẩn bị và tổ chức IMO 2007;

– Chủ trì việc xây dựng dự toán kinh phí tổ chức IMO 2007, thống nhất với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật liên quan.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo:

– Xây dựng và ban hành, hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý kinh phí tổ chức IMO 2007 theo yêu cầu, nội dung và đặc thù việc tổ chức IMO 2007, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

– Bố trí kinh phí tổ chức thực hiện IMO 2007;

– Thẩm định, phê duyệt, hướng dẫn thực hiện và quyết toán kinh phí tổ chức IMO 2007 theo quy định.

c) Bộ Ngoại giao tư vấn, giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Quốc gia, Ban tổ chức IMO 2007 xây dựng và triển khai kế hoạch đón tiếp các đoàn và công tác lễ tân; chỉ đạo các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động có liên quan đến việc tổ chức IMO 2007;

d) Bộ Y tế phối hợp với bộ, ngành có liên quan chỉ đạo công tác bảo đảm dịch vụ y tế, kiểm dịch biên giới, an toàn – vệ sinh thực phẩm phục vụ IMO 2007;

đ) Bộ Văn hóa – Thông tin chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, các sở, ban, ngành xây dựng và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền rộng rãi trong và ngoài nước về IMO 2007;

e) Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan chỉ đạo công tác xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian tổ chức IMO 2007;

g) Tổng cục Du lịch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban tổ chức IMO 2007 tổ chức thực hiện các chương trình tham quan, du lịch cho các đoàn tham dự IMO 2007;

h) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với các ngành liên quan và Ban tổ chức IMO 2007 xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm giao thông, an ninh, an toàn, trật tự xã hội, dịch vụ công cộng … và các nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức IMO 2007 trong phạm vi địa bàn Hà Nội;

i) Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban tổ chức IMO 2007 và các đơn vị hữu quan giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu, rộng trong học sinh, sinh viên về IMO 2007.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ;

– Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,

   chống tham nhũng;

– HĐND, UBND các tỉnh,

  thành phố trực thuộc Trung ương;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ban Quản lý KKTCKQT Bờ Y;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Học viện Hành chính quốc gia;

– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,

  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: Văn thư, KG (5b). Hoà 315 bản.

THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.