Quyết định số 21/2008/QĐ-BGTVT Của Bộ Giao thông vận tải ngày 10 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 21/2008/QĐ-BGTVT

NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2008

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 5 CỦA “QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHẠY TÀU, ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHẠY TÀU” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH

SỐ 67/2005/QĐ-BGTVT NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của “Quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như sau:
1. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Nhân viên điều độ chạy tàu tuyến:
a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề Điều hành chạy tàu hỏa hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành vận tải đường sắt;
b) Có ít nhất 02 năm trực tiếp công tác với một hoặc cả hai chức danh điều độ ga và trực ban chạy tàu ga;
c) Đã qua kỳ kiểm tra sát hạch và đạt yêu cầu về nghiệp vụ điều độ chạy tàu
tuyến do doanh nghiệp sử dụng chức danh điều độ chạy tàu tuyến tổ chức.”
2. Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Nhân viên điều độ chạy tàu ga:
a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề Điều hành chạy tàu hỏa hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành vận tải đường sắt;
b) Có ít nhất 01 năm trực tiếp công tác với chức danh trực ban chạy tàu ga;
c) Đã qua kỳ kiểm tra sát hạch và đạt yêu cầu về nghiệp vụ điều độ chạy tàu ga do doanh nghiệp sử dụng chức danh điều độ chạy tàu ga tổ chức.”
3. Khoản 3 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“3. Trực ban chạy tàu ga:                           
a) Có một trong các bằng, chứng chỉ chuyên môn về trực ban chạy tàu, trưởng tàu hoặc có một trong các bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề Điều hành chạy tàu hỏa hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên về chuyên ngành vận tải đường sắt;
b) Đã qua thực tế công tác với các chức danh trưởng dồn, gác ghi, ghép nối đầu máy, toa xe ở ga ít nhất là 01 năm;
c) Đã qua kỳ kiểm tra sát hạch và đạt yêu cầu về nghiệp vụ trực ban chạy tàu ga do doanh nghiệp sử dụng chức danh trực ban chạy tàu ga tổ chức.”
4. Khoản 4 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“4. Trưởng tàu:
a) Có một trong các bằng, chứng chỉ chuyên môn về trưởng tàu, trực ban chạy tàu hoặc có một trong các bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề Điều hành chạy tàu hỏa hoặc có bằng bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên về chuyên ngành vận tải đường sắt;
b) Đã qua thực tế làm các công việc sau đây:
– Đối với trưởng tàu khách: có ít nhất 01 năm trực tiếp làm công tác với chức danh phó tàu khách hoặc trưởng tàu hàng;
– Đối với trưởng tầu hàng: có ít nhất 01 năm trực tiếp làm công tác với chức danh trưởng dồn hoặc tập sự với chức danh trưởng tàu trong 06 tháng liên tục;
c) Đã qua kỳ kiểm tra sát hạch và đạt yêu cầu về nghiệp vụ trưởng tàu do doanh nghiệp sử dụng chức danh trưởng tàu tổ chức.”
5. Khoản 5 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“5. Trưởng dồn:
a) Có một trong các bằng, chứng chỉ chuyên môn về trưởng dồn, trực ban chạy tàu, trưởng tàu hoặc có một trong các bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề Điều hành chạy tàu hỏa hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên về chuyên ngành vận tải đường sắt;
b) Đã qua thực tế công tác với các chức danh gác ghi, ghép nối đầu máy, toa xe ở ga ít nhất là 06 tháng;
c) Đã qua kỳ kiểm tra sát hạch và đạt yêu cầu về nghiệp vụ trưởng dồn do doanh nghiệp sử dụng chức danh trưởng dồn tổ chức.” 
6. Khoản 6 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“6. Nhân viên gác ghi:
a) Có một trong các bằng, chứng chỉ chuyên môn về gác ghi, ghép nối đầu máy, toa xe, trưởng dồn, trực ban chạy tàu, trưởng tàu hoặc có một trong các bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề Điều hành chạy tàu hỏa hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên về chuyên ngành vận tải đường sắt;
b) Đã qua thời gian thực tập các chức danh gác ghi, ghép nối đầu máy, toa xe ở ga ít nhất là 03 tháng;
c) Đã qua kỳ kiểm tra sát hạch và đạt yêu cầu về nghiệp vụ gác ghi do doanh nghiệp sử dụng chức danh gác ghi tổ chức.”
7. Khoản 7 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“7. Nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe:
a) Có một trong các bằng tốt nghiệp, chứng chỉ chuyên môn về gác ghi, ghép nối đầu máy, toa xe, trưởng dồn, trực ban chạy tàu, trưởng tàu hoặc có một trong các bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề Điều hành chạy tàu hỏa hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên về chuyên ngành vận tải đường sắt;
b) Đã qua thời gian thực tập các chức danh gác ghi, ghép nối đầu máy, toa xe ở ga ít nhất là 03 tháng;
c) Đã qua kỳ kiểm tra sát hạch và đạt yêu cầu về nghiệp vụ ghép nối đầu máy, toa xe do doanh nghiệp sử dụng chức danh ghép nối đầu máy, toa xe tổ chức.”
8. Khoản 8 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“8. Nhân viên tuần đường, tuần cầu, tuần hầm:
a) Là công nhân duy tu, sửa chữa đường sắt, cầu đường sắt, hầm đường sắt từ bậc 4/7 trở lên, có bằng, chứng chỉ chuyên môn về tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên về chuyên ngành đường sắt hoặc cầu đường sắt;
b) Đã qua thời gian tập sự các chức danh tuần đường, tuần cầu, tuần hầm ít nhất là 01 tháng;
c) Đã qua kỳ kiểm tra sát hạch và đạt yêu cầu về nghiệp vụ tuần đường, tuần cầu, tuần hầm do doanh nghiệp sử dụng các chức danh tuần đường, tuần cầu, tuần hầm tổ chức.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định có liên quan trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                      BỘ TRƯỞNG
                                                                                                    Hồ Nghĩa Dũng

 

Tags: , ,

Comments are closed.