Quyết định số 2091/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2008

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 ———————

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


QUY CHẾ

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2091/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2008

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 


Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
Quy chế này quy định chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trách nhiệm, cơ chế phối hợp của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Luật Báo chí hiện hành.
Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi chung là Người phát ngôn) là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc người được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ủy quyền giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
2. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường uỷ quyền trực tiếp cho Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ bằng văn bản, có thời hạn việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:
a) Về những vấn đề chung của Bộ giao Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng;
b) Về lĩnh vực đất đai giao Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai;
c) Về lĩnh vực môi trường giao Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường;
d) Về lĩnh vực biển và hải đảo giao Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam;
e) Về lĩnh vực địa chất, khoáng sản giao Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
g) Về lĩnh vực tài nguyên nước giao Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước;
g) Về lĩnh vực khí tượng, thuỷ văn và biến đổi khí hậu giao Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu;
h) Về lĩnh vực đo đạc, bản đồ giao Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.
4. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm phối hợp với Người phát ngôn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài (khi có yêu cầu) về lĩnh vực hợp tác quốc tế, hoạt động đối ngoại của Bộ.
5. Họ tên, chức vụ Người phát ngôn được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
6. Tiêu chuẩn đối với Người phát ngôn thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 2, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Nguyên tắc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1. Đối với những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn trong xã hội, Người phát ngôn có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực để nắm bắt chủ trương; phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, xử lý thông tin để phát ngôn và cung cấp thông tin.
2. Chỉ những người có thẩm quyền được quy định tại các Khoản 2, 3 Điều này mới được nhân danh Bộ Tài nguyên và Môi trường để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
3. Trong trường hợp đi công tác hoặc vắng mặt có lý do, Thủ trưởng đơn vị chuyên ngành có thể uỷ quyền cho cấp phó phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Người thực hiện việc phát ngôn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã phát ngôn hoặc cung cấp.

 
 

Chương II
PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ
1. Người phát ngôn tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về các nội dung sau:
a) Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
b) Chương trình, kế hoạch công tác và sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường;
c) Tình hình và kết quả hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên các lĩnh vực.
2. Việc cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí được thực hiện thông qua hình thức sau:
a) Định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin trên Trang tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ www.monre.gov.vn) và Báo Tài nguyên và Môi trường;
b) Sáu tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí;
d) Cung cấp thông tin cho Trang tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.
Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường
1. Người phát ngôn tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:
a) Khi cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường để định hướng dư luận xã hội; về quan điểm, biện pháp xử lý của Bộ;
b) Khi xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 02 (hai) ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra;
c) Phát ngôn và cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu của cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý báo chí.
2. Việc tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường được thực hiện thông qua các hình thức sau:
a) Cung cấp thông tin trên Trang tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Báo Tài nguyên và Môi trường;
b) Tổ chức họp báo khi cần thông báo đến các cơ quan báo chí;
c) Cung cấp thông tin bằng văn bản đến các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí có liên quan hoặc thông tin trực tiếp tại cuộc họp giao ban do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức khi có yêu cầu.
Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn
1. Người phát ngôn được nhân danh, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin do Người phát ngôn cung cấp mới được coi là thông tin chính thống của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đăng phát, phản ánh trung thực nội dung thông tin do Người phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên Người phát ngôn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Người phát ngôn có trách nhiệm đề nghị Bộ trưởng ủy quyền người khác thay thế trong thời gian vắng mặt hoặc các trường hợp khác.
3. Người phát ngôn có quyền yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này.
4. Khi nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đã đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng thì Người phát ngôn tổ chức xử lý thông tin, thông báo kết quả, biện pháp giải quyết cho cơ quan có yêu cầu trong thời hạn theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.
5. Báo chí đăng phát thông tin sai sự thật về lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Người phát ngôn yêu cầu bằng văn bản cơ quan báo chí đó đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.
6. Người phát ngôn tham gia, cung cấp thông tin về các hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
Trong trường hợp cần thiết, Người phát ngôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan cùng tham gia họp báo thường kỳ do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức để cung cấp thông tin.
7. Người phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:
a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
b) Các vụ án, vụ việc đang trong quá trình điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cơ quan điều tra có yêu cầu thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;
c) Cơ chế, chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.
8. Người phát ngôn chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.
9. Người Phát ngôn các lĩnh vực chuyên ngành có trách nhiệm như sau:
a) Cung cấp thông tin về lĩnh vực phụ trách trước ngày 25 hàng tháng để Người phát ngôn chung của Bộ tổng hợp, xử lý và cung cấp cho Báo Tài nguyên và Môi trường đăng tải vào tuần đầu tháng kế tiếp.
b) Phối hợp, tham gia tổ chức họp báo của Bộ để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.
Điều 7. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, cá nhân thuộc Bộ và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn nội dung thông tin theo yêu cầu của Người phát ngôn.
2. Tham dự các cuộc họp báo do Bộ tổ chức (khi được yêu cầu) để phối hợp với Người phát ngôn trả lời và cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến lĩnh vực đơn vị quản lý.
3. Để đảm bảo sự thống nhất trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngành Tài nguyên và Môi trường cho báo chí, Thủ trưởng các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với Người phát ngôn về các vấn đề chung của Bộ trong các hoạt động của đơn vị nhằm kịp thời nắm bắt thông tin phục vụ tác nghiệp.
4. Tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ, Thủ trưởng các đơn vị bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi lĩnh vực giúp thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, phục vụ cho việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
5. Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường không được giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh Bộ Tài nguyên và Môi trường để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

 
 

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm thi hành
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này.
2. Người Phát ngôn phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế.
4. Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp tổng hợp thông tin, tài liệu, cơ sở vật chất, lễ tân phục vụ họp báo định kỳ hoặc đột xuất.
5. Báo Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đăng tải thông tin chính xác, kịp thời do Người phát ngôn cung cấp trên Trang thông tin điện tử và Báo Tài nguyên và Môi trường.
6. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường vi phạm các quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan sẽ tuỳ thuộc tính chất và mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật./.

                                                                  BỘ TRƯỞNG
                                                             (Đã ký)
                                                              Phạm Khôi Nguyên

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.