Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 13/03/2009

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM

 _______________

Số: 20/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

Kon Tum, ngày 13 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

_____________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 243/TT-TCCB, ngày 24 tháng 11 năm 2008; Giám đốc Sở Nội vụ (Tờ trình số 43/TTr-SNV, ngày 08 tháng 01 năm 2009).

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hà Ban

 

Tags: , ,

Comments are closed.