Quyết định số 19/NQ-CP ngày 08/05/2009

 

CHÍNH PHỦ  
________

Số: 19/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác lập địa giới hành chính xã Đông Xuân thuộc huyện Quốc Oai; các xã Tiến Xuân, Yên Bình,

Yên Trung thuộc huyện Thạch Thất; huyện Mê Linh thuộc thành phố Hà Nội; thành lập Quận Hà Đông

và các phường trực thuộc; chuyển thành phố Sơn Tây thành Thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội

______________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

 

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1. Xác lập địa giới hành chính xã Đông Xuân thuộc huyện Quốc Oai; các xã: Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Thạch Thất; huyện Mê Linh thuộc thành phố Hà Nội; thành lập quận Hà Đông và các phường trực thuộc; chuyển thành phố Sơn Tây thành thị xã Sơn Tây thuộc thành Hà Nội như sau:

1. Xác lập địa giới hành chính xã Đông Xuân thuộc huyện Quốc Oai; các xã: Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Thạch Thất:

a) Chuyển toàn bộ 1.720,36 ha diện tích tự nhiên và 4.495 nhân khẩu của xã Đông Xuân vào huyện Quốc Oai quản lý.

Xã Đông Xuân thuộc huyện Quốc Oai có 1.720,36 ha diện tích tự nhiên và 4.495 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đông Xuân: Đông Giáp xã Phú Mãn, Phú Cát, huyện Quốc Oai; Tây giáp xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất; Nam giáp xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Bắc giáp xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất.

Huyện Quốc Oai có 14.700,62 ha diện tích tự nhiên và 163.355 nhân khẩu, có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Cấn Hữu, Cộng Hòa, Đại Thành, Đông Xuân, Đông Yên, Đồng Quang, Hòa Thạch, Liệp Tuyết, Nghĩa Hương, Ngọc Mỹ, Ngọc Liệp, Phú Cát, Phú Mãn, Phượng Cách, Tân Hòa, Tân Phú, Thạch Thán, Tuyết Nghĩa, Sài Sơn, Yên Sơn và thị trấn Quốc Oai.

Địa giới hành chính huyện Quốc Oai: Đông giáp huyện Hoài Đức; Tây giáp huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; Nam giáp huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Bắc giáp huyện Phúc Thọ, huyện Thạch Thất.

b) Chuyển toàn bộ 3.457,74 ha diện tích tự nhiên và 6.606 nhân khẩu của xã Tiến Xuân; 2.073,06 ha diện tích tự nhiên và 5.875 nhân khẩu của xã Yên Bình; 1.532,76 ha diện tích tự nhiên và 3.278 nhân khẩu của xã Yên Trung vào huyện Thạch Thất quản lý.

Xã Tiến Xuân thuộc huyện Thạch Thất có 3.457,74 ha diện tích tự nhiên và 6.606 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tiến Xuân: Đông giáp xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai; Tây giáp xã Yên Bình, huyện Thạch Thất; Nam giáp xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn và xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, Bắc giáp xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất.

Xã Yên Bình thuộc huyện Thạch Thất có 2.073,06 ha diện tích tự nhiên và 5.875 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Yên Bình: Đông giáp xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất; Tây giáp xã Yên Trung, huyện Thạch Thất; Nam giáp xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình; Bắc giáp xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, xã Yên Bài, huyện Ba Vì.

Xã Yên Trung thuộc huyện Thạch Thất có 1.532,76 ha diện tích tự nhiên và 3.278 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Yên Trung: Đông giáp xã Yên Bình, huyện Thạch Thất; Tây giáp xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình; Nam giáp xã Phú Minh, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình; Bắc giáp xã Yên Bài, huyện Ba Vì.

Huyện Thạch Thất có 20.250,85 ha diện tích tự nhiên và 179.060 nhân khẩu, có 23 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Bình Phú, Bình Yên, Canh Nậu, Cần Kiệm, Cẩm Yên, Chàng Sơn, Dị Nậu, Đại Đồng, Đồng Trúc, Hạ Bằng, Hữu Bằng, Hương Ngải, Kim Quan, Lại Thượng, Phùng Xá, Phú Kim, Tân Xã, Thạch Hòa, Thạch Xá, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung và thị trấn Liên Quan.

Địa giới hành chính huyện Thạch Thất: Đông giáp huyện Phúc Thọ, huyện Quốc Oai; Tây giáp thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình; Nam giáp huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, huyện Lương Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình; Bắc giáp huyện Phúc Thọ.

2. Xác lập địa giới hành chính của huyện Mê Linh thuộc thành phố Hà Nội.

Huyện Mê Linh thuộc thành phố Hà Nội có 14.164,53 ha diện tích tự nhiên và 187.255 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Chu Phan, Đại Thịnh, Hoàng Kim, Kim Hoa, Liên Mạc, Mê Linh, Tam Đồng, Thanh Lâm, Thạch Đà, Tiền Phong, Tiến Thắng, Tiến Thịnh, Tráng Việt, Tự Lập, Vạn Yên, Văn Khê, thị trấn Chi Đông và thị trấn Quang Minh.

Địa giới hành chính huyện Mê Linh: Đông giáp huyện Đông Anh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; Tây giáp huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; Nam giáp huyện Đan Phượng; Bắc giáp thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Thành lập quận Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội trên cơ sở toàn bộ 4.791,74 ha diện tích tự nhiên và 198.678 nhân khẩu của thành phố Hà Đông (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các phường: Hà Cầu, La Khê, Mộ Lao, Nguyễn Trãi, Phú La, Phúc La, Quang Trung, Vạn Phúc, Văn Quán, Yết Kiêu và các xã: Biên Giang, Dương Nội, Đồng Mai, Kiến Hưng, Phú Lãm, Phú Lương, Yên Nghĩa).

Quận Hà Đông có 4.791,74 ha diện tích tự nhiên và 198.687 nhân khẩu.

Địa giới hành chính quận Hà Đông: Đông giáp huyện Thanh Trì, quận Thanh Xuân; Tây giáp huyện Chương Mỹ, huyện Hoài Đức, huyện Quốc Oai; Nam giáp huyện Thanh Oai; Bắc giáp huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

4. Thành lập phường thuộc quận Hà Đông:

a) Thành lập phường Biên Giang thuộc quận Hà Đông trên cơ sở toàn bộ 236,05 ha diện tích tự nhiên và 6.299 nhân khẩu của xã Biên Giang.

Phường Biên Giang có 236,05 ha diện tích tự nhiên và 6.299 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Biên Giang: Đông giáp phường Đồng Mai, quận Hà Đông; Tây giáp xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ; Nam giáp thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ; Bắc giáp phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

b) Thành lập phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông trên cơ sở toàn bộ 585,31 ha diện tích tự nhiên và 17.311 nhân khẩu của xã Dương Nội.

Phường Dương Nội có 585,31 ha diện tích tự nhiên và 17.311 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Dương Nội: Đông giáp phường La Khê, quận Hà Đông, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm; Tây giáp xã La Phù, xã Đông La, huyện Hoài Đức; Nam giáp phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông; Bắc giáp xã An Khánh, huyện Hoài Đức, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm.

c) Thành lập phường Đồng Mai thuộc quận Hà Đông trên cơ sở toàn bộ 634,19 ha diện tích tự nhiên và 13.639 nhân khẩu của xã Đồng Mai.

Phường Đồng Mai có 634,19 ha diện tích tự nhiên và 13.639 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đồng Mai: Đông giáp phường Phú Lãm, quận Hà Đông và xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai; Tây giáp phường Biên Giang, quận Hà Đông; Nam giáp xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ; Bắc giáp phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

d) Thành lập phường Kiến Hưng thuộc quận Hà Đông trên cơ sở toàn bộ 424,15 ha diện tích tự nhiên và 11.390 nhân khẩu của xã Kiến Hưng.

Phường Kiến hưng có 424,15 ha diện tích tự nhiên và 11.390 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Kiến Hưng: Đông giáp xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì; Tây giáp phường Hà Cầu, phường Phú La, quận Hà Đông; Nam giáp xã Cự Khê, huyện Thanh Oai và phường Phú Lương, quận Hà Đông; Bắc giáp phường Phúc La, quận Hà Đông và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.

đ) Thành lập phường Phú Lãm thuộc quận Hà Đông trên cơ sở toàn bộ 266,42 ha diện tích tự nhiên và 15.210 nhân khẩu của xã Phú Lãm.

Phường Phú Lãm có 266,42 ha diện tích tự nhiên và 15.210 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Phú Lãm: Đông giáp phường Phú Lương, quận Hà Đông; Tây giáp phường Đồng Mai, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông; Nam giáp xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai; Bắc giáp phường Phú La, quận Hà Đông.

e) Thành lập phường Phú Lương thuộc quận Hà Đông trên cơ sở toàn bộ 671,66 ha diện tích tự nhiên và 17.581 nhân khẩu của xã Phú Lương.

Phường Phú Lương có 671,66 ha diện tích tự nhiên và 17.581 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Phú Lương: Đông giáp xã Cự Khê, huyện Thanh Oai; Tây giáp phường Phú Lãm, quận Hà Đông; Nam giáp xã Bích Hòa, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai; Bắc giáp phường Phú La, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

g) Thành lập phường Yên Nghĩa thuộc quận Hà Đông trên cơ sở toàn bộ 692,61 ha diện tích tự nhiên và 12.924 nhân khẩu của xã Yên Nghĩa.

Phường Yên Nghĩa có 692,61 ha diện tích tự nhiên và 12.924 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Yên Nghĩa: Đông giáp phường Phú La, phường La Khê, phường Phú Lãm, quận Hà Đông; Tây giáp xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai; Nam giáp phường Đồng Mai, phường Biên Giang, quận Hà Đông; Bắc giáp xã Đông La, huyện Hoài Đức, phường Dương Nội, quận Hà Đông.

Sau khi thành lập quận Hà Đông và các phường trực thuộc:

Quận Hà Đông có 4.791,74 ha diện tích tự nhiên và 198.687 nhân khẩu, có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Biên Giang, Dương Nội, Đồng Mai, Hà Cầu, Kiến Hưng, La Khê, Mộ Lao, Nguyễn Trãi, Phú La, Phú Lãm, Phú Lương, Phúc La, Quang Trung, Vạn Phúc, Văn Quán, Yên Nghĩa, Yết Kiêu.

Địa giới hành chính quận Hà Đông: Đông giáp huyện Thanh Trì, quận Thanh Xuân; Tây giáp huyện Chương Mỹ, huyện Hoài Đức, huyện Quốc Oai; Nam giáp huyện Thanh Oai; Bắc giáp huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

5. Chuyển thành phố Sơn Tây thành thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội.

Chuyển toàn bộ 11.346 ha diện tích tự nhiên và 182.000 nhân khẩu, 15 đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội thành thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Phú Thịnh, Quang Trung, Sơn Lộc, Trung Hưng, Trung Sơn Trầm, Viên Sơn, Xuân Khanh và các xã: Cổ Đông, Đường Lâm, Kim Sơn, Sơn Đông, Thanh Mỹ, Xuân Sơn).

Thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội có 11.346 ha diện tích tự nhiên và 182.000 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Phú Thịnh, Quang Trung, Sơn Lộc, Trung Hưng, Trung Sơn Trầm, Viên Sơn, Xuân Khanh và các xã: Cổ Đông, Đường Lâm, Kim Sơn, Sơn Đông, Thanh Mỹ, Xuân Sơn.

Địa giới hành chính thị xã Sơn Tây: Đông giáp huyện Phúc Thọ, huyện Thạch Thất; Tây giáp huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Nam giáp huyện Thạch Thất; Bắc giáp tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi thành lập quận Hà Đông, thành lập các phường thuộc quận Hà Đông; chuyển thành phố Sơn Tây thành thị xã Sơn Tây.

Thành phố Hà Nội có 334.470,02 ha diện tích tự nhiên và 6.232.940 nhân khẩu, có 29 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân, các huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Từ Liêm, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây; có 577 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 401 xã, 154 phường và 22 thị trấn).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

  

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
– Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
– HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
– Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
– Lưu Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.