Quyết định số 186 /QĐ-NHNN ngày 03/02/2009

Quyết định số 186 /QĐ-NHNN ngày 03/02/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành về việc thành lập Tổ công tác để tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh.


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công tác để tổ chức thực hiện cơ chế

hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn

ngân hàng để sản xuất – kinh doanh

*********

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy đinh chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ công tác để tổ chức thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh (sau đây gọi tắt là Tổ công tác); Thành phần gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

3. Ông Tạ Quang Khánh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng;

4. Ông Phạm Hoàng Đức, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán;

5. Ông Đào Minh Tú, Chánh Văn phòng;

6. Ông  Hoàng Đình Thắng, Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước;

7. Ông Phạm Bảo Lâm, Giám đốc Sở Giao dịch;

8. Đại diện Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và quy chế làm việc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành; có nhiệm vụ giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tags: , , , ,

Comments are closed.