Quyết định số 1766/QĐ-BTP ngày 08/09/2008


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định của Chính phủ số 78/2008/NĐ-CP

ngày 17 tháng 7 năm 2008 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định của Chính phủ số 78/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2008 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các Thứ trưởng (để biết);

– Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);

– Lưu: VT, Vụ HTQT (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Hoàng Thế Liên

 

 KẾ HOẠCH

Triển khai Nghị định của Chính phủ số 78/2008/NĐ-CP

ngày 17 tháng 7 năm 2008 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1766/QĐ-BTP

ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA KẾ HOẠCH

Ngày 17 tháng 7 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2008/NĐ-CP về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định). Theo quy định tại Điều 27 của Nghị định thì Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ Tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, xác định các công việc và Kế hoạch cụ thể triển khai Nghị định nhằm đảm bảo việc thực hiện Nghị định có hiệu quả trong phạm vi toàn quốc, nâng cao nhận thức và nghiệp vụ của cán bộ, công chức thực hiện các hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật, tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp với các nước, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, phù hợp với Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2008/NĐ-CP về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Căn cứ vào quy định hiện hành của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), Bộ Tư pháp chuẩn bị Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2008/NĐ-CP về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật.

Thông tư tập trung hướng dẫn chi tiết một số nội dung chủ yếu đã được Nghị định giao cho Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

+ Quy định liên quan đến Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật nêu tại khoản 2 Điều 13 Nghị định;

+ Chỉ tiêu thống kê định kỳ về tình hình tiếp nhận và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật nêu tại khoản 5 Điều 18 của Nghị định;

+ Ban hành các mẫu báo cáo thống kê nêu tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định.

– Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật Dân sự – Kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

– Lộ trình thực hiện:

+ Từ 10-15/9/2008: trình Lãnh đạo Bộ dự thảo Thông tư và xin ý kiến các Bộ, ngành.

+ Cuối tháng 9/2008: Tổng hợp ý kiến, hoàn thiện Dự thảo, Tờ trình.

+ Tháng 10/2008: Trình Bộ trưởng ký ban hành.

2. Công tác tập huấn

2.1. Mục tiêu, yêu cầu:

Việc tổ chức các lớp tập huấn trên toàn quốc là một phần quan trọng nhằm mục tiêu thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP một cách đồng bộ và thống nhất;  giới thiệu mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo của Đảng về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, các điểm mới của Nghị định; góp phần hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ trực tiếp thực hiện các hoạt động liên quan đến hợp tác với nước ngoài về pháp luật; tạo cơ hội cho các cán bộ trung ương và địa phương học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn thực thi công tác hợp tác với nước ngoài về pháp luật. 

2.2. Các hoạt động cụ thể:

Kế hoạch tập huấn bao gồm:

– Nội dung tập huấn:

+ Giới thiệu các văn bản của Đảng về hợp tác với nước ngoài về pháp luật (Bộ Tư pháp trình bày)

+ Tổng quan về Nghị định 78/2008/NĐ-CP (Bộ Tư pháp trình bày);

+ Phạm vi hợp tác với nước ngoài về pháp luật (Bộ Tư pháp trình bày);

+ Quy trình vận động, hình thành các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật (Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Bộ Tư pháp trình bày);

+ Quy trình thẩm định, trình phê duyệt các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật (Bộ Tư pháp trình bày);

+ Quy trình theo dõi, đánh giá các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật (Bộ Tư pháp trình bày);

+ Giới thiệu các quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật (Bộ Tài chính hoặc Bộ Tư pháp trình bày);

+ Những vấn đề cần lưu ý về an ninh chính trị trong hợp tác với nước ngoài về pháp luật  (mời Bộ Công an trình bày);

  Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 150 đại biểu, bao gồm:

+ Khối các cơ quan Trung ương: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, 07 tổ chức chính trị-xã hội theo quy định, đại diện Hiệp hội luật sư toàn quốc, mỗi cơ quan cử 01-02 đại biểu

+ Khối các cơ quan địa phương: Đại diện lãnh đạo các Sở Tư pháp.

– Địa điểm: dự kiến tại Hà Nội.

– Thời gian dự kiến: 01 ngày rưỡi, trung tuần tháng 10/2008.

– Về công tác tổ chức lớp tập huấn:

 + Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

+ Đơn vị phối hợp:  Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Báo Pháp luật Việt Nam.      

+ Chủ trì lớp tập huấn: Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên.

3. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật

3.1. Mục đích, yêu cầu:

– Tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản của Nghị định 78/2008/NĐ-CP, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan về lĩnh vực hợp tác với nước ngoài về pháp luật. 

3.2. Các hoạt động cụ thể:

3.2.1. Chuẩn bị phát hành Số Chuyên đề của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật về Nghị định 78/2008/NĐ-CP.

– Cơ quan chủ trì: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

– Cơ quan phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan.

– Thời gian phát hành: Tháng 9/2008.

3.2.2. Xây dựng Sổ tay nghiệp vụ về hợp tác với nước ngoài về pháp luật

– Cơ quan chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

– Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

– Thời gian hoàn thành: tháng 4//2009.

3.2.3. Mở chuyên mục giới thiệu Nghị định 78/2008/NĐ-CP trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, kể cả mở Chuyên mục Hỏi – đáp về nghiệp vụ hợp tác quốc tế về pháp luật.

– Cơ quan chủ trì: Trung tâm tin học.

– Cơ quan phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan.

– Thời gian: từ tháng 9/2008.

4. Về công tác tổ chức

4.1. Mục tiêu, yêu cầu:

Xuất phát từ thực trạng trong những năm qua, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật của Bộ Tư pháp nhìn chung còn thiếu; chưa có sự quan tâm đúng mức và đầu tư thích đáng đối với công việc được giao. Trên cơ sở số lượng cán bộ còn hạn chế của Vụ Hợp tác quốc tế, các cán bộ thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, theo dõi tình hình hợp tác với nước ngoài về pháp luật còn phải kiêm nhiệm các hoạt động khác như xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản, dự án… trong khi hợp tác quốc tế về pháp luật ngày càng mở rộng và đi liền với nó là diễn biến phức tạp, nhạy cảm.

Nghị định 78/2008/NĐ-CP giao cho Bộ Tư pháp chức năng làm đầu mối quản lý nhà nước về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, từ khâu vận động, điều phối, thẩm định, góp ý đến tổng hợp báo cáo, kiểm tra…Do đó, việc củng cố về mặt tổ chức là một trong những yêu cầu khách quan để đưa công tác quản lý nhà nước về hợp tác với nước ngoài về pháp luật đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả.

4.2. Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế:

– Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Hợp tác quốc tế, trong đó đề xuất chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của các Phòng chuyên môn thuộc Vụ.

– Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế đề xuất tăng cường biên chế cho Vụ Hợp tác quốc tế để thực hiện nhiệm vụ trên.

5. Về kinh phí thực hiện Kế hoạch:

– Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính và Văn phòng Bộ lập dự toán, trình lãnh đạo Bộ trong tháng 9/2008;

– Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, thông qua các chương trình, dự án hợp tác tranh thủ vận động các đối tác dành sự hỗ trợ tài chính để thực hiện Kế hoạch này.

III. Thường trực theo dõi việc thực hiện Kế hoạch và chế độ báo cáo

1. Vụ Hợp tác quốc tế là cơ quan thường trực giúp Bộ trưởng theo dõi việc thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị định 78/2008/NĐ-CP.

2. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị gửi văn bản phản ánh về Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, giải quyết./.

 

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.