Quyết định số 1622/2008/QĐ-BTTTT ngày 29/10/2008

Quyết định số 1622/2008/QĐ-BTTTT ngày 29/10/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế.QUYẾT ĐỊNH

Ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc

nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế

 


BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


– Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;
– Căn cứ Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 03/12/2004;
– Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/05/2002;
– Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế (Bảng kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều được bãi bỏ.
Điều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tags: , , ,

Comments are closed.