Quyết định số 1588/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế

   QUYẾT ĐỊNH
Về việc qui định lộ giới hai đoạn tuyến mới Quốc lộ 49B

______
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc kéo dài Quốc lộ 49B từ cầu Tư Hiền đến Quốc lộ 1A tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 708/TT-GTVT ngày 30 tháng 5 năm 2008,
 

QUYẾT ĐỊNH:


 

Điều 1. Qui định bổ sung lộ giới hai đoạn tuyến mới của Quốc lộ 49B là 44,0m (tính từ tim đường ra mỗi bên là 22,0m) gồm:

– Đoạn 1: Đường qua cầu Ca Cút, Thảo Long từ Km40+000 (địa phận xã Hải Dương, huyện Hương Trà) đến Km48+400 (địa phận thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) nối vào Quốc lộ 49A tại Km5.

– Đoạn 2: Đường Lộc Bình từ Km94+400 (đầu cầu phía Nam cầu Tư Hiền) đến Km104+800 nối vào Quốc lộ 1A tại Km865+400.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải tổ chức cắm mốc và hướng dẫn UBND các huyện: Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc các nội dung qui định lộ giới các đoạn tuyến nói trên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện: Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– CT và các PCT UBND tỉnh

– VP: LĐ và CV; GT, QH, XD;

– Lưu: VT, LT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Thiện

Tags: ,

Comments are closed.