Quyết định số 1567/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 32-NQ/TW

ngày 05 tháng 8 năm 2003 của Bộ Chính trị về xây dựng

và phát triển thành phố Hải Phòng giai đoạn 2008 – 2015

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 3847/TTr-BKH ngày 28 tháng 5 năm 2008 về “Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng giai đoạn 2008 – 2015”,

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng giai đoạn 2008 – 2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


                                                                                                Thủ tướng
                                                                                           Nguyễn Tấn Dũng 
Tags: , , , , ,

Comments are closed.