Quyết định số 1552/2008/QĐ-UBND ngày 07/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch – thương mại

Hùng Vương, thành phố Huế

_____

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ ban hành về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về việc quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 666/SXD-KTQH ngày 13 tháng 6 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch – thương mại Hùng Vương, thành phố Huế với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phạm vi, ranh giới quy hoạch:

– Phía Bắc giáp đường Tôn Đức Thắng.

– Phía Tây Nam giáp đường Hùng Vương.

– Phía Tây Bắc giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai.

– Phía Đông giáp đường Bà Triệu.

2. Quy mô: Khu vực nghiên cứu rộng 43.702m2.

3. Tính chất: Là khu quy hoạch trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp.

4. Bố cục quy hoạch kiến trúc:

a) Quy hoạch sử dụng đất:

 

Stt

Chức năng sử dụng đất

Diện tích (m2)

Tỉ lệ (%)

Ký hiệu

1

Đất xây dựng khách sạn.

20.533

46,98

A1

2

Đất xây dựng khách sạn, văn phòng cho thuê

6.021

13,78

A2

3

Đất dịch vụ thương mại

10.102

23,11

A3

4

Đất tôn giáo

1.593

3,65

TG

5

Đất giao thông nội bộ

4.514

10,33

 

6

Đất cây xanh, công viên

939

2,15

CX

 

Tổng cộng

43.702

100,00

 

 

b) Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc: Khu quy hoạch được tổ chức bao gồm các khu chức năng: khách sạn, khách sạn kết hợp với văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại, tôn giáo và công viên cây xanh.

5. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

a) Chuẩn bị kỹ thuật: Cao độ thiết kế san nền khống chế bởi các trục đường bao quanh.

b) Giao thông:

– Giao thông khu vực:

+ Đường Hùng Vương (mặt cắt 1-1) có lộ giới 36m (6m + 10,5m +3m + 10,5m + 6m).

+ Đường Bà Triệu (mặt cắt 2-2) có lộ giới 26m (6m + 14m + 6m).

+ Đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai (mặt cắt 3-3) có lộ giới 19,5m (4,5m + 10,5m + 4,5m).

– Giao thông nội bộ: Đường nội bộ (mặt cắt 4-4) có lộ giới là 13,5m (3m+ 7,5m + 3m).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Huế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Chủ tịch UBND tỉnh;

– VP: CVP, PCVP M.H.Tuân

và các CV: XD, NĐ, TM;

– Lưu VT, QH(2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.