Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 15/07/2008

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 1544/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Quyết định số 43/2008/QĐ-BTC

ngày 25/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

_______

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Đính chính sơ xuất trong quá trình in ấn Quyết định số 43/2008/QĐ-BTC ngày 25/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế thu và sử dụng phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Tại cuối Điều 2 (trang 2) của Quyết định, bỏ đoạn “ban hành kèm theo Quyết định số 03/2003/QĐ-BTC ngày 10/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

– UBND thành phố Hồ Chí Minh;

– Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh;

– Ban quản lý KCN, KCX TP. Hồ Chí Minh (sao gửi cho các công ty hạ tầng);

– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Công báo; Website của Chính phủ;

– Website Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, PC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đức Chi

 

Tags: ,

Comments are closed.