Quyết định số 135/2008/QĐ-TTg Của Thủ Tướng Chính phủ ngày 06 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 135/2008/QĐ-TTg NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2008 

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA RU-AN-ĐA

VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế  ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ru-an-đa về hợp tác trong lĩnh vực y tế ký tại Hà Nội ngày 23 tháng 5 năm 2008.
Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nói trên.
Điều 3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Hiệp định.
 

                                                                                                   KT. THỦ TƯỚNG
                                                                                                     THỦ TƯỚNG
                                                                                                   Phạm Gia Khiêm

 

Tags: , ,

Comments are closed.