Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 16/02/2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc  Ban hành thiết kế điển hình

********

 
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG


Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng,

Theo đề nghị của Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn tại các tờ trình số: 30/VKTQH; 31/VKTQH; 32/VKTQH ngày 14/1/2009 về việc đề nghị ban hành thiết kế điển hình,

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.


QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 03 tập thiết kế điển hình

Nhà ở công nhân khu công nghiệp,

Công sở làm việc cấp xã áp dụng cho vùng núi, vùng ngập lũ,

Thiết kế điển hình bộ phận nhà ở vùng bão lụt.

Điều 2. Thiết kế điển hình trên được áp dụng trong công tác nghiên cứu thiết kế và xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như điều 4;

– VP Chính Phủ;

– UBND các tỉnh, Thành phố;

– Lưu VP, KHTC, KHCN&MT.

 

 

KT. Bộ trưởng

Thứ  trưởng

 

 

đã ký

Cao Lại Quang

 

         

Tags: 

Comments are closed.