Quyết định số 1219/QĐ-VPCP ngày 24/09/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ

trong cơ quan Văn phòng Chính phủ

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Chính phủ, bao gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo.

2. Ông Nguyễn Quang Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban.

3. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên.

4. 01 đại diện lãnh đạo Cục Quản trị, thành viên.

5. 01 đại diện lãnh đạo Cục Hành chính-Quản trị II, thành viên.

6. 01 đại diện lãnh đạo Vụ Tài vụ, thành viên.

7. 01 đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế tổng hợp, thành viên.

8. 01 đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế ngành, thành viên.

9. 01 đại diện lãnh đạo Vụ Pháp luật, thành viên.

10. 01 đại diện lãnh đạo Vụ Theo dõi khiếu nại tố cáo và Phòng, chống tham nhũng, thành viên.

11. 01 đại diện lãnh đạo Vụ Hành chính, thành viên.

12. 01 đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, thành viên.

13. 01 đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy – Công đoàn – Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ, thành viên.

14. Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ, thành viên.

15. 01 đại diện Ban Nữ công cơ quan Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Xây dựng Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ.

2. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ ban hành và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

3. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 5;

– VPCP: BTCN, các PCN;

– Lưu: VT, TCCB (5b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.