Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 119/2008/QĐ-TTg NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2008

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI

MẶT HÀNG QUẶNG ĐỒNG THÔ VÀ TINH QUẶNG ĐỒNG


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng (thuộc phân nhóm 2603.00.00.00) là 200 USD/tấn.
Điều 2. Căn cứ tình hình biến động của thị trường và giá cả mặt hàng đồng thô và tinh quặng đồng trong từng thời kỳ, giao Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh tăng hoặc giảm không quá 20% mức thuế tuyệt đối quy định tại Điều 1 Quyết định này; trường hợp cần điều chỉnh vượt trên 20% mức thuế quy định tại Điều 1 Quyết định này, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                THỦ TƯỚNG
 
 
 
                                                                                               Nguyễn Tấn Dũng

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.