Quyết định số 1167/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 22/09/2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình đào tạo bồi dưỡng Thanh tra viên chuyên ngành xây dựng

 ************

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 18/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng và Giám đốc Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị,

 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung đào tạo bồi dưỡng Thanh tra viên chuyên ngành xây dựng.

Điều 2. Giao Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức soạn thảo đề cương chi tiết giảng dạy theo Chương trình khung đã được phê duyệt; tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch, đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VP, TCCB, HVCBXD, TTrXD.

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

                  Nguyễn Hồng Quân

 CHƯƠNG TRÌNH

Đào tạo bồi dưỡng thanh tra viên chuyên ngành xây dựng

 

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Trang bị một số kiến thức cơ bản của pháp luật về thanh tra chuyên ngành xây dựng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thừa hành công vụ, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn hoá và bổ nhiệm “Thanh tra viên chuyên ngành xây dựng” cho học viên là các cán bộ thanh tra.

2. Yêu cầu: Sau khi học xong chương trình, học viên nắm bắt một cách có hệ thống và cơ bản về chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thanh tra nói chung và công tác thanh tra trong ngành xây dựng nói riêng.

II. Đối tượng và thời gian học:

1. Đối tượng:

Cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan thanh tra: thanh tra Bộ; thanh tra Sở; thanh tra quận huyện, phường xã đối với 2 địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh;

– Những người có đủ điều kiện về trình độ, thời gian công tác và các quy định khác để bổ nhiệm “Thanh tra viên xây dựng” nhưng chưa học Chương trình thanh tra cơ bản, Chương trình nghiệp vụ cơ bản Thanh tra chuyên ngành xây dựng.

2. Thời gian học: 284 tiết, bao gồm:

– Thời gian học của Chương trình thanh tra cơ bản: 132 tiết (16,5 ngày);

– Thời gian học của Chương trình thanh tra chuyên ngành xây dựng: 152 tiết (19 ngày).

III. Nội dung chương trình học:

1. PHẦN THANH TRA CƠ BẢN:

 

TT

Chuyên đề

Tổng số tiết

Giảng

Trao đổi, giải đáp thắc mắc, xử lý tình huống

I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

1

Pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa

04

03

01

2

Một số vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước

04

03

01

3

Tổng quan pháp luật về thanh tra và thanh tra chuyên ngành

08

07

01

II- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIỆP VỤ THANH TRA CƠ BẢN

1

Một số vấn đề về thanh tra, kiểm tra

04

03

01

2

Các cơ quan thanh tra Nhà nước- thanh tra viên

04

03

01

3

Thực hiện quyền trong quá trình thanh tra

08

07

01

4

Phương pháp tiến hành một cuộc thanh tra

12

10

02

5

Chứng cứ trong hoạt động thanh tra

08

07

01

6

Tâm lý thanh tra

04

03

01

7

Thanh tra nhân dân

04

03

01

8

Một số vấn đề về điều tra hình sự

04

03

01

9

Văn bản và soạn thảo văn bản trong công tác thanh tra

16

08

08

10

Báo cáo thực tế về thanh tra kinh tế- xã hội

04

03

01

11

Một số vấn đề về khiếu nại, tố cáo

08

07

01

12

Tiếp công dân và xử lý đơn thư

04

03

01

13

Trình tự giải quyết khiếu nại hành chính

04

03

01

14

Thủ tục giải quyết tố cáo

04

03

01

15

Thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại tố cáo

08

07

01

16

Báo cáo thực tế về giải quyết khiếu nại tố cáo

08

07

01

 

Hướng dẫn ôn tập

08

08

 

 

Kiểm tra

04

04

 

 

Tổng cộng:

132

105

27

 

2. PHẦN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG:

 

TT

Chuyên đề

Tổng số tiết

Giảng

Trao đổi, giải đáp thắc mắc, xử lý tình huống

 

1

Quản lý nhà nước về xây dựng và tổ chức, hoạt động của Thanh tra xây dựng

12

08

4

2

Phương pháp thanh tra dự án đầu tư xây dựng công trình

32

24

8

3

Phương pháp thanh tra về quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị

 

16

 

12

 

4

4

Phương pháp thanh tra về quản lý và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

12

8

04

5

Phương pháp thanh tra về quản lý, sử dụng và khai thác vật liệu xây dựng

8

06

02

6

Phương pháp thanh tra hoạt động kinh doanh bất động sản và quản lý, phát triển nhà ở

12

8

4

7

Phương pháp thanh tra về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

12

8

4

8

Phương pháp thanh tra tài chính trong xây dựng

12

8

4

9

Phương pháp thanh tra các hoạt động xây dựng khác

08

06

02

10

Trách nhiệm xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra trong lĩnh vực xây dựng

16

12

04

11

Hướng dẫn ôn tập

08

08

 

12

Kiểm tra

04

04

 

 

Tổng cộng:

152

110

42

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.