Quyết định số 1107/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày14/08/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Phượng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử ông Phạm Văn Phượng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thay ông Nguyễn Quốc Huy tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành sau đây:

1. Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng thương mại (Quyết định số 43/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội tuyến biên giới Việt – Trung đến năm 2010 (Quyết định số 171/2003/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ).

3. Ban Chỉ đạo tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm (Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ).

4. Hội đồng Tư vấn Quốc gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia 2010 (Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ).   

5. Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch (Quyết định số 183/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ).  

6. Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn 2007 – 2011 (Quyết định số 53/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.