Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành ngày 29/8/2008

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 11/2008/QĐ-BKHCN

NGÀY 29 THÁNG 08 NĂM 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG “DANH MỤC PHƯƠNG

TIỆN ĐO PHẢI KIỂM ĐỊNH” BAN HÀNH KÈM THEO

QUYẾT ĐỊNH 13/2007/QĐ-BKHCN NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2007

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Nghị định 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung đoạn “Chu kỳ kiểm định của từng loại phương tiện đo trong bảng trên được quy định trong Quy trình kiểm định tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành” quy định tại mục 1 của “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:
“Chu kỳ kiểm định và việc kiểm định từng loại phương tiện đo trong bảng trên thực hiện theo Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam về quy trình kiểm định hiện hành”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.
 

 

                                                                                                                             KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                                                                                THỨ TRƯỞNG

 

                                                                                                                                Trần Quốc Thắng
 

Tags: , ,

Comments are closed.