Quyết định số 1037/QĐ-BTP ngày 07/04/2010

 

BỘ TƯ PHÁP

—————-

Số: 1037/QĐ-BTP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án

thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2010

————————–

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thứ trưởng được phân công phụ trách chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo xây dựng đề án, văn bản, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chủ động xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách về đề án, văn bản trước khi trình Bộ trưởng quyết định, phê duyệt.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện; định kỳ hàng tháng, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, gửi Văn phòng để tổng hợp chung, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Văn phòng bảo đảm kinh phí xây dựng văn bản, đề án; thu hồi các khoản kinh phí đã tạm ứng và không quyết toán đối với những văn bản, đề án không hoàn thành theo kế hoạch năm 2010.

Vụ Thi đua – Khen thưởng phối hợp với Văn phòng rà soát kết quả xây dựng đề án, văn bản, trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng để làm căn cứ xét duyệt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các đơn vị, trình Bộ trưởng quyết định./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3 (để thực hiện);

– Cục Công nghệ thông tin (để đưa lên mạng);

– Lưu: VT, TH.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Hà Hùng Cường

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.