Quyết định số 103/2008/QĐ-BNN ngày 21 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN ngày 04/7/2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ-BNN

ngày 01/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của của Ban Quản lý

Trung ương dự án Thuỷ lợi và Ban Quản lý dự án Lâm nghiệp


BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCăn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN ngày 04/7/2005; số 18/2007/QĐ-BNN ngày 01/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của của Ban Quản lý Trung ương dự án Thuỷ lợi và Ban Quản lý dự án Lâm nghiệp; Điều 3, Quyết định số 39/2006/QĐ-BNN ngày 19/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN ngày 04/7/2005 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của của Ban Quản lý Trung ương dự án thuỷ lợi.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ và Giám đốc Ban Quản lý Trung ương dự án Thuỷ lợi, Trưởng Ban Quản lý dự án Lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.