Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 29/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (Tờ trình số 1133/TTr-ĐS ngày 04 tháng 6 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 898/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 6 năm 2008),

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho :

Trung tâm Thông tin tín hiệu – Điện đường sắt Nha Trang thuộc Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Tổng CTy Đường sắt Việt Nam;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: BTCN;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b)

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tags: ,

Comments are closed.