Quyết định số 10/QĐ-VPCP ngày 06/01/2009

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 10/QĐ-VPCP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________  

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

 

 QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống

hạ tầng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ  

________

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 về nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2008-2010, và các công văn hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông số 1577/BTTTT-KHTC ngày 20/05/2008 và số 1594/BTTTT-KHTC, ngày 22/05/2008;

Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg. ngày 24 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-VPCP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tin học;

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-VPCP ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc chỉ định đơn vị tư vấn, thiết kế Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ; 

Căn cứ công văn số 3805/BTTTT-TCCB, ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chuyên trách về CNTT ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ công văn số 2507/TH&PTHT-VDC, ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông về việc dự thảo nội dung nhiệm vụ thiết kế;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ và đơn vị tư vấn thiết kế VDC,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Dự án: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ 

2. Mục tiêu Dự án: “Cải tạo, hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ nhằm phục vụ có hiệu quả hoạt động chỉ đạo,  điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác của Văn phòng Chính phủ ngày càng tốt hơn, đáp ứng các yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử  tiên tiến, hiện đại.

a) Mục tiêu tổng quát:

   Việc đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ cần phải tuân theo các tiêu chí sau:

–       Dự án đầu tư phải tận dụng ở mức tối đa tất cả các trang thiết bị đã có thuộc hạ tầng công nghệ thông tin của Văn phòng chính phủ;

–       Dự án đầu tư phải đảm bảo hạ tầng mới có tính tương thích, không chồng chéo và tận dụng tối đa các dự án đã, đang và sẽ đầu tư cho Văn phòng Chính phủ;

–       Dự án đầu tư phải đảm bảo tính đáp ứng và kế thừa ít nhất từ 5 đến 10 năm kể từ ngày hoàn thành dự án;

–       Dự án đầu tư phải đảm bảo hạ tầng mới nâng cấp là hiện đại, có đủ năng lực xử lý, tính ổn định, tính sẵn sàng, đảm bảo độ an toàn an ninh, bảo mật đáp ứng tốt nhất nhu cầu lưu giữ, trao đổi dữ liệu và kết nối Internet cho các cơ quan trực thuộc Văn phòng;

–       Dự án đầu tư phải phải đảm bảo hạ tầng mới có khả năng mở rộng, nâng cấp dễ dàng trong tương lai;

b) Mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ thiết kế:

   – Đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ.

     Thiết kế diện tích phù hợp, căn cứ địa điểm được bố trí tại Văn phòng Chính phủ để tiến hành việc cải tạo, sửa chữa, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

– Lập phương án khả thi cải tạo, hoàn thiện mạng nội bộ LAN Văn phòng Chính phủ: Mạng LAN phải được hoàn thiện đảm bảo đáp ứng đầy đủ số nút mạng cho người dùng trực thuộc Văn phòng và có các nút mạng dự phòng, thiết bị mạng dự phòng, chia sẻ băng thông;

+ Xây dựng dựa trên mô hình 3 lớp; phân loại tiếp cận thông tin, dữ liệu;

+ Đảm bảo nhu cầu băng thông cho người sử dụng;

+ Đảm bảo tính an ninh, an toàn và bảo mật cho hệ thống mạng LAN;

+ Xây dựng chính sách đào tạo và quản lý người dùng bên trong mạng;

  – Lập phương án khả thi cải tạo, hoàn thiện mạng Internet dùng riêng ở Văn phòng Chính phủ: Xây dựng hệ thống kết nối Internet dùng riêng đảm bảo nhu cầu kết nối Internet cho các cán bộ trực thuộc Văn phòng Chính phủ đồng thời đảm bảo an ninh tối đa cho việc trao đổi thông tin và dữ liệu.

+ Đảm bảo tính an ninh, an toàn bảo mật khi kết nối ra bên ngoài;

+ Tính toán dung lượng cần thiết cho người sử dụng Internet truy cập từ bên trong và bên ngoài;

+ Đảm bảo kết nối phân tải cho hệ thống khi nhu cầu kết nối tăng cao;

+ Xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp sự cố xảy ra.

+ Đảm bảo khả năng nâng cấp thành mạng ISP dùng riêng, hỗ trợ Hosting hệ thống hạ tầng của Cổng TTĐT Chính phủ trên Internet.

    – Lập phương án khả thi cải tạo, hoàn thiện mạng kết nối từ các Bộ, địa phương (CPNet) vào Trung tâm tích hợp dữ liệu Chính phủ đặt tại Văn phòng Chính phủ qua mạng chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước: Lập phương án xây dựng mạng kết nối các Bộ phục vụ cho việc triển khai các ứng dụng quản lý, điều hành và nghiệp vụ của Chính phủ với các Bộ. Kết nối tương thích với hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng của Cơ quan Đảng và Nhà nước, theo công văn số 2336/BTTTT-ƯDCNTT ngày 21/07/2008.

+ Đảm bảo dung lượng kết nối mạng WAN phục vục các nhu cầu hoạt động khác nhau của Chính Phủ;

+ Đảm bảo tính an toàn, bảo mật cho kết nối WAN;

+ Đảm bảo kết nối độc lập với các phân hệ mạng khác.

 – Lập phương án khả thi cải tạo, hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu Chính phủ đặt tại Văn phòng Chính phủ: Cải tạo, hoàn thiện Trung tâm dữ liệu hiện có của Văn phòng Chính phủ và đề xuất xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng, đảm bảo đáp ứng như cầu lưu trữ cũng như trao đổi dữ liệu với các Bộ trong thời điểm hiện tại cũng như chuẩn bị cho việc lưu trữ thông tin, dữ liệu cho các ứng dụng Chính phủ điện tử trong tưong lai gần, đồng thời đảm bảo có một Trung tâm dữ liệu đề phòng cho các sự cố, rủi ro xảy ra.

+ Xây dựng chính sách quản lý và khai thác dữ liệu;

+ Đảm bảo tính dự phòng và phân tải cho Trung tâm dữ liệu;

+ Đảm bảo an ninh, bảo mật dữ liệu.

– Lập kế hoạch kinh tế, tổ chức  và lộ trình triển khai:

+ Xác định cơ cấu tổ chức nhân lực để quản lý, vận hành và chương trình đào tạo, huấn luyện đội ngũ chuyên viên vận hành Hệ thống hạ tầng CNTT;

+ Lập tổng dự toán kinh phí đầu tư từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo từng hạng mục, phân chia các gói thầu, quy cách thực hiện các gói thầu theo đúng quy chế của nhà nước;

+ Xác định cụ thể kế hoạch thực hiện các  nội dung công việc chính của dự án;  lập kế hoạch và tiến độ triển khai các hạng mục dự án;

    + Xác định hiệu quả kinh tế, xã hội mà dự án mang lại;

3. Phạm vi và quy mô Dự án:

    – Hệ thống hạ tầng CNTT tại Văn phòng Chính phủ có quy mô tương đương của Văn phòng Chính phủ điện tử các nước phát triển trong khối ASEAN.

    – Hệ thống hạ tầng CNTT được lắp đặt tại Văn phòng Chính phủ.

4. Thời gian thực hiện Dự án: Hai giai đoạn, từ năm 2009 – 2015.

 Trước hết thực hiện thiết kế dự án chi tiết cho giai đoạn 1: 2009-2010.

5. Cơ quan thực hiện Dự án: Văn phòng Chính phủ lập Ban quản lý dự án  do Trung tâm tin học làm thường trực, phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Vụ Tổ chức Cán Bộ, Vụ Tài Vụ, Cục Quản trị, Cục Hành chính quản trị II và các đơn vị liên quan.

6. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

   Trung tâm tin học căn cứ vào Quyết định này, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục theo đúng các quy định của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty VDC, Trung tâm tin học, và các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận :

– Như điều 3;

– VPCP: BTCN, các PCN

Trần Quốc Toản, Phạm Viết Muôn;                        

-Cổng TTĐTCP;

-Vụ TCCB, Vụ TV,Cục QT, TTTH;

– Lưu : VT, TTTH.   

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

 

Trần Quốc Toản

Tags: , , , ,

Comments are closed.