Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009


UỶ BAN NHÂN DÂN

TP HỒ CHÍ MINH

 

 _______________

Số: 09/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động

của Phòng Y tế quận-huyện

–––––––

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26  tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 965/TTr-SNV ngày 12 tháng 11 năm 2008,

 

QUYẾT  ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận-huyện.

Điều 2. Căn cứ Quy chế (mẫu) này, Ủy ban nhân dân quận-huyện chỉ đạo xây dựng và quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

  

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

– TT.TU, TT.HĐND TP;

– TTUB: CT, các PCT;

– Ủy ban MTTQVN TP và các Đoàn thể TP;

– Sở Nội vụ (3b); Sở Tư pháp;

– Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– VPHĐ-UB : PVP/VX, Phòng VX;

– Lưu : VT, (VX-Nh)  L.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Tags: , , ,

Comments are closed.