Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TP HỒ CHÍ MINH

 

 _______________

Số: 07/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy định vệ sinh trong hoạt động bốc mộ,

cải táng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

_________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 23/HĐBT ngày 24 tháng 01 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ Vệ sinh;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 3470/SYT-TCCB ngày 23 tháng 9 năm 2008 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 1425/STP-VB ngày 13 tháng 5 năm 2008 và Công văn số 3470/STP-VB ngày 05 tháng 11 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định vệ sinh trong hoạt động bốc mộ, cải táng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường – xã, thị trấn, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Y tế;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Thường trực Thành ủy;

– Thường trực HĐND TP; 

– TTUB: CT, các PCT;

– VP Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;

– Các Đoàn thể thành phố; Các cơ quan Báo, Đài;

– VPHĐ-UB: Các PVP; Các Phòng CV; TTCB;

– Lưu :VT, (ĐTMT-LHT) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Thành Tài

 

Tags: , ,

Comments are closed.