Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 07/2009/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày  15  tháng 01 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động,

sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

2. Văn bản này áp dụng đối với các đại học, trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học), các tổ chức, cá nhân tham gia thành lập trường đại học.

3. Thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học có sự đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài được áp dụng theo quy định tại văn bản này.

4. Việc thành lập các trường đại học trên cơ sở nâng cấp các trường cao đẳng đang hoạt động cũng được thực hiện theo các quy định tại văn bản này.

Điều 2. Điều kiện thành lập trường đại học

Việc thành lập trường đại học phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các trường đại học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007.

2. Có Dự án thành lập trường đại học, trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung, chương trình, ngành nghề, quy mô đào tạo, cơ cấu tổ chức, quản lý, quy hoạch đất đai, nguồn vốn xây dựng trường, kế hoạch và lộ trình đầu tư phát triển, bảo đảm phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương.

3. Việc thành lập các trường đại học phải được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi đặt trụ sở chính của trường cho ý kiến chấp thuận bằng văn bản và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thành lập trường đại học tư thục.

 4. Có đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với ngành nghề đào tạo, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục; đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: không quá 10 sinh viên/1 giảng viên đối với các ngành đào tạo năng khiếu; 15 sinh viên/1 giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học kỹ thuật và công nghệ; 25 sinh viên/1 giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế – quản trị kinh doanh.

5. Có tổng diện tích đất xây dựng trường không ít hơn 5 ha; thực hiện mức bình quân tối thiểu diện tích 25 m2/1 sinh viên tính tại thời điểm trường có quy mô đào tạo cao nhất trong kế hoạch đào tạo giai đoạn 10 năm đầu sau khi thành lập; có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường.

Địa điểm xây dựng trường đại học phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy, người lao động trong nhà trường.

6. Vốn điều lệ chỉ để dành riêng đầu tư xây dựng trường, không kể giá trị về đất đai, phải có tối thiểu là 50 tỷ VNĐ được góp bằng các nguồn vốn hợp pháp.

Điều 3. Quy trình, thủ tục thành lập trường đại học

1. Việc thành lập trường đại học do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Dự án thành lập trường đại học được thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận Dự án đầu tư thành lập trường, thẩm định các điều kiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường.

Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định dự án đầu tư thành lập trường và các điều kiện được quy định tại Quyết định này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập trường.

2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường:

Hồ sơ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường đại học gồm có:

a) Tờ trình đề nghị thành lập trường đại học của cơ quan chủ quản (đối với trường đại học công lập); của tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường đại học tư thục), trong đó cần nêu rõ: tên trường bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tên trường phải gắn với địa danh nơi đặt trụ sở chính của trường hoặc gắn với lĩnh vực đào tạo hoặc danh nhân văn hoá, lịch sử;

b) Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về việc thành lập trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần phải nêu rõ về sự cần thiết, tính phù hợp của việc thành lập trường so với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; dự kiến địa điểm, đất đai xây dựng trường và khả năng phối hợp, tạo điều kiện của địa phương đối với việc xây dựng và phát triển nhà trường;

c) Dự án đầu tư thành lập trường đại học đáp ứng yêu cầu chất lượng nội dung, hình thức. Nội dung Dự án cần làm rõ về sự cần thiết thành lập trường; tính phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; ngành nghề, quy mô đào tạo, tuyển sinh trong từng giai đoạn; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành; số lượng, trình độ giảng viên, cán bộ quản lý; đất đai, vốn điều lệ, dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động; quy hoạch và kế hoạch xây dựng, phát triển trường trong từng giai đoạn.

Trong dự án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo; có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường trong từng giai đoạn;

d) Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, trong đó cần làm rõ về địa điểm, ranh giới của khu đất;

đ) Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng trường, bảo đảm phù hợp với quy mô đào tạo và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc học tập, giảng dạy;

e) Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về khả năng tài chính và điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật của người đầu tư thành lập trường (đối với trường tư thục) hoặc thuyết minh khả năng tài chính đầu tư xây dựng trường của cơ quan tài chính có thẩm quyền (đối với trường công lập);

g) Đối với việc thành lập các trường đại học tư thục, hồ sơ phải có các văn bản sau đây được lập theo mẫu thống nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

– Danh sách các thành viên sáng lập;

– Biên bản cử đại diện đứng tên thành lập trường của các thành viên góp vốn;

– Bản cam kết góp vốn xây dựng trường của cá nhân, tổ chức và ý kiến đồng ý của người đại diện đứng tên thành lập trường;

– Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn điều lệ;

– Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận Dự án đầu tư thành lập trường, thẩm định, đối chiếu với các điều kiện quy định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường.

Trường hợp cần thiết Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể tổ chức để chủ đầu tư Dự án báo cáo trực tiếp, làm rõ các nội dung của Dự án. Thời gian hoàn thành việc thẩm định không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ Dự án đầu tư thành lập trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo kết quả thẩm định hồ sơ cho chủ đầu tư Dự án xin thành lập trường.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định cho các dự án đầu tư thành lập trường đại học tư thục trên địa bàn sau khi có văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường của Thủ tướng Chính phủ. Giấy chứng nhận đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần được gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Ban Quản lý dự án để triển khai thực hiện các dự án đầu tư thành lập trường đại học tư thục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; chuẩn bị các điều kiện cần thiết và hồ sơ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra quyết định thành lập trường.

5. Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập trường gồm:

a) Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường đại học của Thủ tướng Chính phủ;

b) Giấy chứng nhận đầu tư đối với việc thành lập các trường đại học tư thục và văn bản chấp thuận giao đất xây dựng trường, trong đó có xác định rõ diện tích, mốc giới, địa chỉ khu đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc các văn bản pháp lý về quyền sử dụng của khu đất dành để xây dựng trường;

c) Văn bản báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Dự án đầu tư thành lập trường của cơ quan chủ quản (đối với trường đại học công lập) hoặc của Ban quản lý dự án (đối với trường đại học tư thục) cùng ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính, trong báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện về đất xây dựng trường, số lượng và các điều kiện đã chuẩn bị về phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện; trang thiết bị; khu thực hành, ký túc xá, khu thể thao và những công trình khác đã được xây dựng trên khu đất; các cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo; đội ngũ cán bộ, giảng viên, công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên; tài chính chuẩn bị cho các hoạt động của trường, phù hợp với nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện của Dự án, Giấy phép đầu tư đã được phê duyệt và các nội dung công việc, giải pháp tổ chức thực hiện còn cần được triển khai trong từng giai đoạn phát triển của nhà trường;

d) Quy hoạch xây dựng trường và thiết kế tổng thể đã được cơ quan chủ quản phê duyệt đối với các trường đại học công lập hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đối với các trường đại học tư thục;

đ) Bản dự kiến danh sách bố trí và văn bản cam kết tham gia của các cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của trường như: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm khoa, Trưởng các phòng, ban, bộ môn;

e) Dự kiến các Chương trình đào tạo, giáo trình và tài liệu phục vụ giảng dạy, phù hợp với các ngành đào tạo của trường. Chương trình đào tạo phải được xây dựng dựa trên cơ sở các chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Danh mục các trang thiết bị cơ bản đã chuẩn bị được;

g) Danh sách các cán bộ, giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng của trường, trong đó cần nêu rõ về trình độ, chuyên ngành đào tạo của từng người, phù hợp với các ngành, chuyên ngành đào tạo, quy mô tuyển sinh của trường trong từng giai đoạn, nhất là giai đoạn đầu đi vào hoạt động sau khi có quyết định thành lập trường; làm rõ kế hoạch, giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trong các giai đoạn sau khi thành lập;

h) Danh mục số lượng các phòng học, phòng làm việc và cơ sở vật chất phục vụ học tập, giảng dạy, thí nghiệm, thực hành, thư viện, ký túc xá…;

i) Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do Ban Quản lý dự án đang được giao quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trường và chỉ chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi được thành lập kèm theo thuyết minh rõ về tổng kinh phí, nguồn vốn đã đầu tư; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động của trường trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi trường được tuyển sinh khoá đầu tiên.

Đối với vốn có sự đóng góp của nhiều thành viên thì trong hồ sơ cần có kèm theo các văn bản cam kết, bảo đảm tính chặt chẽ, có minh chứng pháp lý đầy đủ của các thành viên và biên bản chấp nhận của Ban sáng lập trường đồng ý về việc góp vốn, trong biên bản phải làm rõ tên và địa chỉ trụ sở của trường; tên và địa chỉ của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị các tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của trường; ngày giao, nhận; chữ ký của người góp vốn và người được các thành viên góp vốn cử làm đại diện chịu trách nhiệm trước pháp luật đứng tên xin thành lập trường. Vốn góp phải được nộp vào tài khoản của Ban Quản lý dự án xây dựng trường.

Đối với các tài sản sử dụng để góp vốn phải được định giá cụ thể, chính xác theo quy định. Việc định giá phải do cơ quan có thẩm quyền thực hiện và được tất cả các thành viên góp vốn nhất trí. Việc góp vốn chỉ được công nhận khi quyền sở hữu hợp pháp đối với vốn đóng góp đã được chuyển cho Ban Quản lý dự án xây dựng trường.

Đối với đất đai, nhà ở được sử dụng để góp vốn thì nhà ở, đất đai đó phải có giấy chứng nhận hợp pháp và phải được làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất hoặc sở hữu nhà ở cho nhà trường theo quy định và việc này phải được hoàn thành trước khi trường chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở mã ngành, tuyển sinh đào tạo.

k) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường và Quy chế chi tiêu nội bộ.

6. Quy trình ra quyết định thành lập trường đại học

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị ra quyết định thành lập trường đại học của các tổ chức, cá nhân và thông báo kết quả xử lý, thẩm định hồ sơ cho chủ dự án đầu tư trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Việc thẩm định hồ sơ đề nghị ra quyết định thành lập trường đại học được tổ chức thực hiện theo hình thức thành lập Hội đồng thẩm định gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trường đặt trụ sở chính và một số cơ quan liên quan, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập và cử đại diện lãnh đạo Bộ làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thẩm định bao gồm từ 7 đến 9 thành viên; có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, đánh giá toàn diện về hồ sơ dự án đề nghị ra quyết định thành lập trường đại học; làm rõ về sự cần thiết, phù hợp của việc thành lập trường, tính hợp lệ của hồ sơ, tính khả thi của dự án trên cơ sở xem xét các báo cáo và kiểm tra thực tế để làm căn cứ báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về thẩm quyền và quy trình làm việc của Hội đồng thẩm định nêu trên và có trách nhiệm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trong quá trình xử lý và thông báo về kết quả cho chủ đầu tư dự án biết đối với những hồ sơ không được phê duyệt.

Điều 4. Thu hồi chủ trương thành lập và giải thể trường

1. Sau 3 năm, kể từ ngày dự án đầu tư thành lập trường đại học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương, nếu việc triển khai thực hiện dự án chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra; chưa trình được hồ sơ đề nghị ra quyết định thành lập trường đại học, đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 2  Quyết định này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xem xét để kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ ra văn bản hủy bỏ chủ trương đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định huỷ bỏ Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

2. Sau 2 năm, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập trường, nếu trường không chuẩn bị đủ các điều kiện để được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở ngành đào tạo và tuyển sinh thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ việc thu hồi Quyết định thành lập trường.

Điều 5. Cho phép mở ngành đào tạo và tuyển sinh

Việc quyết định mở các ngành đào tạo và thời điểm tuyển sinh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được thực hiện sau khi Quyết định thành lập trường của Thủ tướng Chính phủ được ban hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về điều kiện, quy trình mở ngành đào tạo và xin phép tuyển sinh khi bảo đảm các điều kiện cơ bản sau đây:

1. Có đủ số lượng giảng viên cơ hữu đảm nhận được tối thiểu 60% khối lượng chương trình của mỗi ngành đào tạo, trong đó số giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ đạt có ít nhất 30% và có trình độ tiến sĩ đạt ít nhất 12%. Cơ cấu trình độ chuyên môn của giảng viên và cán bộ nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Có đủ số lượng cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên thí nghiệm, thực hành, bảo đảm chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định, đáp ứng yêu cầu của các ngành đào tạo.

2. Diện tích nhà đã xây dựng đưa vào sử dụng đạt bình quân tối thiểu là 9 m2/ sinh viên, trong đó diện tích dùng cho việc học tập đạt tối thiểu là 6 m2/sinh viên, diện tích nhà ở và sinh hoạt của sinh viên đạt tối thiểu là 3 m2/sinh viên; có đủ phòng làm việc cho giảng viên, cán bộ của trường với diện tích tối thiểu là 8 m2/ người.

3. Có đủ số giảng đường, phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu đào tạo của ngành, nghề; đủ phòng làm việc, bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trường để phục vụ cho công tác quản lý, đào tạo.

4. Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của ngành đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học – công nghệ.

5. Có các công trình xây dựng phục vụ cho các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá; cơ sở y tế, dịch vụ nhằm phục vụ sinh hoạt cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Điều 6. Sáp nhập, chia, tách trường đại học

1. Việc sáp nhập, chia, tách trường đại học được thực hiện trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường đại học;

b) Phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, địa phương;

c) Bảo đảm quyền lợi của cán bộ, giảng viên, viên chức và người học của trường;

d) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học.

2. Hồ sơ sáp nhập, chia, tách trường đại học bao gồm:

a) Tờ trình của cơ quan chủ quản (đối với trường công lập); tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với trường tư thục) trình Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập, chia, tách trường, trong đó nêu rõ lý do, mục đích của việc sáp nhập, chia, tách trường đại học; trụ sở chính của trường sau khi sáp nhập và các trụ sở mới sau khi chia tách;

b) Biên bản Đại hội các cổ đông về việc sáp nhập, chia, tách trường (đối với trường tư thục);

c) Có đề án khả thi, trong đó làm rõ phương án sử dụng cán bộ, giảng viên và cán bộ, công nhân viên của trường; kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc sáp nhập, chia, tách; thủ tục và thời hạn chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp, cổ phần.

3. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường đại học

Hồ sơ sáp nhập, chia, tách trường đại học (kể cả việc thành lập phân hiệu, cơ sở mới của trường đại học) được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định trong thời gian 90 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 7. Đình chỉ hoạt động của trường đại học

1. Việc đình chỉ hoạt động đối với trường đại học được thực hiện theo hình thức có thời hạn hoặc không thời hạn tuỳ theo mức độ vi phạm một trong các lý do sau đây:

a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

b) Vì lý do khách quan nhà trường không thể bảo đảm được hoạt động bình thường, đáp ứng yêu cầu của trường đại học.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc đình chỉ hoạt động đối với trường đại học.

3. Đối với việc đình chỉ hoạt động có thời hạn, sau khi đã khắc phục được hậu quả của các lỗi vi phạm dẫn đến việc bị đình chỉ thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thẩm tra, đánh giá để trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định cho phép nhà trường tiếp tục hoạt động.

Điều 8. Giải thể trường đại học

1.Việc giải thể trường đại học thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định nếu trường vị phạm một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý và tổ chức hoạt động của trường đại học;

b) Quyết định đình chỉ hoạt động có thời hạn đã hết hiệu lực, nhưng vẫn không khắc phục được các hậu quả của các vi phạm dẫn đến việc đình chỉ nêu trên;

c) Mục tiêu và nội dung hoạt động của trường đại học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;

d) Do yêu cầu sắp xếp lại mạng lưới cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế;

đ) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường đại học.

2. Hồ sơ giải thể trường đại học bao gồm:

a) Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc của tổ chức, cá nhân thành lập trường đại học trong đó nêu rõ lý do, mục đích giải thể trường;

b) Phương án giải thể trường đại học, trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giảng viên, cán bộ, công nhân viên và người học; phương án giải quyết về lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động theo quy định của pháp luật; phương án giải quyết các tài sản của trường.

3. Thẩm định hồ sơ giải thể

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ giải thể trường đại học, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc giải thể trường đại học.

Việc giải thể trường đại học cần làm rõ lý do, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giảng viên, cán bộ công nhân viên và người học; có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về phướng án giải quyết các tài sản của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn, cụ thể hoá các điều kiện, quy trình thủ tục để bảo đảm tính chặt chẽ và chất lượng của công tác xem xét thành lập trường đại học, phù hợp với các quy định hiện hành;

b) Phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án thành lập trường đại học theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

2. Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 10. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Những quy định tại Quyết định này thay thế những quy định trước đây về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 11. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách Xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: Văn thư, KGVX (5b). XH

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

 

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.