Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM

___________

Số: 06/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Kon Tum, ngày 20 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức trợ cấp ngày công, hỗ trợ tiền ăn cho

lực lượng dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ

 

____________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh về Dân quân tự vệ ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 2/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2005/TTLT-BQP-BKH&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 20/4/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp giao ban ngày 20/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Liên ngành Sở Tài chính và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tại Công văn số 22/CV-LN ngày 8 tháng 01 năm 2009 về việc đề nghị nâng mức trợ cấp ngày công, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định mức trợ cấp ngày công, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện quân sự theo mệnh lệnh điều động của cấp có thẩm quyền, cụ thể như sau:

– Được hưởng trợ cấp ngày công lao động với mức 21.500 đồng/ngày công. Trường hợp làm nhiệm vụ từ 22h đêm đến 06 giờ sáng thì mức trợ cấp là 43.000 đồng/ngày công.

– Nếu thoát ly sản xuất luân phiên thường trực chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu tại các địa bàn trọng điểm do Bộ Quốc phòng qui định, ngoài chế độ trợ cấp ngày công lao động còn được hỗ trợ tiền ăn với mức 20.000 đồng/ngày.

– Nếu làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, khoảng cách từ 10 km trở lên không có điều kiện đi, về hàng ngày thì ngoài chế độ trợ cấp ngày công lao động còn được hỗ trợ tiền ăn với mức 20.000 đồng/ngày.

Nguồn kinh phí chi trả: Cấp nào ra lệnh điều động lực lượng dân quân tự vệ làm nhiệm vụ thì cấp đó có trách nhiệm cân đối kinh phí của ngân sách cấp mình để chi trả và quyết toán theo qui định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 32/2003/QĐ-UB ngày 07/08/2003 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về việc qui định mức trợ cấp ngày công, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, trị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Quang Vinh

 

Tags: , , ,

Comments are closed.